Prijs­lijst

Wat zijn de kos­ten
voor een behandeling

Op deze pagina vind u de actu­ele prij­zen van onze behan­de­lin­gen. Heeft u een vraag, wilt u meer infor­ma­tie of een afspraak maken? Neem geheel vrij­blij­vend con­tact met ons op.

Prij­zen
Oog­lid­cor­rec­tie

Ooglidcorrectie | Dokter van Amsterdam
Kos­ten

De kos­ten voor een boven­oog­lid­cor­rec­tie zon­der ver­wij­de­ring van vet bedra­gen € 900,- Indien we niet alleen een over­schot aan huid maar ook een over­schot aan vet ver­wij­de­ren dan wordt hier­voor een meer­prijs van € 250,- gere­kend. Het bedrag is van tevo­ren met u afge­spro­ken tij­dens het inta­ke­ge­sprek. De beta­ling wordt gedaan op de dag wan­neer de hech­tin­gen wor­den verwijderd.

Ver­goe­ding

Tij­dens het inta­ke­ge­sprek bespreekt de dokter met u of er sprake is van een medi­sche indicatie.

oog­lid­cor­rec­tie
Prijs
Boven­oog­lid­cor­rec­tie zon­der ver­wij­de­ring van vet
€ 900,-
Meer­prijs ver­wij­de­ren over­schot aan vet € 250,-

Prij­zen
Injecta­bles

De kos­ten van de behan­de­ling wor­den met u bespro­ken tij­dens het inta­ke­ge­sprek. De prijs is ver­schil­lend per pro­duct en hoe­veel­heid. Het prijs­over­zicht is een indi­ca­tie per mil­li­li­ter of zone. De kos­ten voor PlexR ver­schil­len van het gebied waar behan­deld gaat wor­den. Dit wordt met u bespro­ken in het intakegesprek.
Enthousiast | Dokter van Amsterdam
botox
Prijs
Botu­li­ne­toxine per zone  € 130,-
Botu­li­ne­toxine 2 zones € 260,-
Botu­li­ne­toxine 3 zones  € 390,-
Botu­li­ne­toxine kleine zone € 85,-
Botox oksels € 495,-
Fil­lers
per 1 ml
Fil­ler Sty­lage M  € 350,-
Fil­ler Sty­lage XL € 400,-

Kleine chi­rugie
& PlexR

Behan­de­ling
Prijs
kin­de­ren
Tong­riempje klie­ven
Wordt altijd vergoed.
€ 125,-
man
Ste­ri­li­sa­tie (vasec­to­mie) € 400,-
vrouw
Schaam­lip­cor­rec­tie (labia­cor­rec­tie) € 800,-
Schaam­lip­cor­rec­tie een­zij­dig (labia­cor­rec­tie) € 650,-
Oor­lel­cor­rec­tie
Oor­lel­ver­klei­ning of cor­rec­tie tun­nel 1 oor € 450,-
Oor­lel­ver­klei­ning of cor­rec­tie tun­nel beide oren € 695,-
Oor­lel­cor­rec­tie 1 oor € 325,-
Oor­lel­cor­rec­tie beide oren € 500,-

Dokter van Amster­dam ver­richt ook kleine chi­rur­gi­sche ingre­pen voor huis­art­sen in de omge­ving. Wan­neer de ingreep medisch nood­za­ke­lijk is, wordt deze ver­goed door de zorg­ver­ze­ke­raar van­uit de basis­ver­ze­ke­ring en gaat dit niet van uw eigen risico af.

Als er geen medi­sche indi­ca­tie is maar u wilt wel graag van uw huid­aan­doe­ning af dan kunt u ook terecht bij Dokter van Amster­dam. Voor de kos­ten ver­wij­zen we u naar de prijslijst. 

Om uw vra­gen te bespre­ken kunt u een afspraak maken voor een con­sult. De kos­ten wor­den ver­goed door de basisverzekering.

Behan­de­ling
Prijs
Huid & lichaam
Con­sult ove­rige behandeling € 50,-
Ver­wij­de­ren moe­der­vlek­ken (naevi, nae­vus naevocellularis) € 125,-
Ver­wij­de­ren andere kleine aandoeningen € 125,-
Ver­wij­de­ren ouder­doms­vlek­ken met stik­stof per keer € 50,-
Ver­wij­de­ren ouderdomswratten € 125,-
Ver­wij­de­ren vetbulten € 125,-
Cor­rec­tie inge­groeide teennagels € 125,-
PlexR
Oog­lid beneden € 550,-
Kraai­en­poot­jes € 425,-
Boven­lip (rokers) rimpels € 395,-
Over­tol­lig huid bij de oren € 425,-

Prij­zen
besnij­de­nis

Behan­de­ling
Prijs
jon­gens
Besnij­de­nis jon­gen t/m 1 jaar € 300,-
Besnij­de­nis jon­gen 2 t/m 10 jaar € 325,-
Besnij­de­nis jon­gen 11 t/m 15 jaar € 350,-
Besnij­de­nis jon­gen 16+ met medi­sche indicatie € 450,-
Besnij­de­nis jon­gen 16+ zon­der medi­sche indicatie € 800,-
man
Besnij­de­nis con­sult telefonisch Kos­te­loos
Besnij­de­nis con­sult op de praktijk € 50,-
Besnij­de­nis con­sult internationaal € 100,-
Besnij­de­nis man met medi­sche indicatie € 500,-
Besnij­de­nis man zon­der medi­sche indicatie € 800,-
Besnij­de­nis internationaal € 1250,-
Frenulum­plastiek (cor­rec­tie voorhuid/toompje) € 325,-