Het team van Dokter van Amsterdam
Dokter van Amsterdam | Gespecialiseerd in kleine chirurgie en injectables

maak ken­nis
met ons team

Nat­ha­lie van Amster­dam en haar assis­ten­tes Famke, Andrea, Eline, Dorit en Ange­li­que ont­van­gen u graag in de kliniek voor een vrij­blij­vend con­sult. Wij behan­de­len met pas­sie en op hoog niveau. Wij vin­den het belang­rijk dat u zich pret­tig voelt en op uw gemak bent.

Wij gelo­ven dat wan­neer men­sen lek­ker in hun vel zit­ten, zij zich mooier en geluk­ki­ger voe­len en dit ook uit­stra­len. Bij Dokter van Amster­dam leve­ren we die zorg op maat en kij­ken we wat voor u belang­rijk is! Zo wor­den de behan­de­lin­gen per­fect op uw wen­sen en moge­lijk­he­den afgestemd.

Nat­ha­lie
van amster­dam

Nat­ha­lie van Amster­dam staat aan het roer van de kliniek “Dokter van Amster­dam” en woont in het mooie Reeuwijk-Dorp.

Zij heeft haar stu­die genees­kunde afge­rond in Lei­den. Tij­dens haar stu­die had ze al bij­zon­dere inte­resse in de huid. Als onder­deel hier­van heeft zij gedu­rende ander­half jaar mee­ge­werkt aan een onder­zoek naar huid­kan­ker bij het Leids Uni­ver­si­tair Medisch Cen­trum.

De eer­ste vier jaar na haar regi­stra­tie als arts heeft ze gewerkt op de afde­ling plas­ti­sche en alge­mene chi­rur­gie in het zie­ken­huis van Gouda en Leeu­war­den. Hier heeft ze veel chi­rur­gi­sche erva­ring opgedaan.

Ze was van 2004 tot 2015 behan­de­lend arts en super­vi­sor bij Besnij­de­nis Cen­trum Neder­land, loca­tie Den Haag, Rot­ter­dam, Breda, Utrecht en Maas­tricht. Door de vele erva­ring die ze hier heeft opge­daan wordt ze gezien als spe­ci­a­list in besnijdenissen.

Nat­ha­lie van Amster­dam is tien jaar huis­arts geweest in Gouda maar in 2019 heeft ze beslo­ten zich vol­le­dig toe te leg­gen op het doen van chi­rur­gi­sche ingre­pen, PlexR en injecta­bles in haar eigen kliniek.

Met meer dan 30.000 ingre­pen op haar naam heeft ze inmid­dels een zeer goede repu­ta­tie opge­bouwd. Voor spe­ci­fieke onder­de­len van haar bij­zon­dere vak wordt ze zelfs door cli­ën­ten uit andere lan­den van Europa benaderd.

Dokter Van Amster­dam kan zich zeer goed invoe­len in de bele­vings­we­reld van haar cli­ën­ten. Met aan­dacht luis­tert ze naar hun ver­ha­len, ver­wach­tin­gen en moge­lijke ang­sten en draagt zorg voor een behan­de­ling op maat. Een van haar spe­ci­a­li­sa­ties is oog­lid­cor­rec­ties.

Een andere pas­sie is die voor muziek! Naast arts is ze ook DJ onder de naam DOC.

aan­ge­slo­ten bij
Dokter van Amsterdam is aangesloten bij NVCH
Dokter Nathalie van Amsterdam

Andrea
assis­tente

Andrea, assistente Dokter van Amsterdam

Sinds 2014 ben ik werk­zaam bij de prak­tijk van Dokter van Amster­dam. Als all­round assis­tente draag ik zorg voor de inta­ke­ge­sprek­ken, con­tro­les en assis­teer ik de dokter bij de operaties.

De prak­tijk voelt als mijn eigen kindje. Het is heel erg leuk om alles zowel fron­tof­fice als back­of­fice te mogen rege­len voor de prak­tijk. Ik sta van maan­dag t/m don­der­dag voor u klaar.

Ange­li­que
assis­tente

Angelique, assistente Dokter van Amsterdam

In 2000 ben ik afge­stu­deerd als dok­ters­as­sis­tente. Sinds janu­ari 2015 ben ik werk­zaam in de prak­tijk van Dokter van Amster­dam. Ik ken Dokter van Amster­dam nu ruim 20 jaar. Samen heb­ben wij in het Groene Hart Zie­ken­huis gewerkt op de poli­kli­niek chi­rur­gie en plas­ti­sche chi­rur­gie. Nadat ik bij het Besnij­de­nis Cen­trum was begon­nen in 2002 kwam ook snel Dokter van Amster­dam daar als ope­ra­teur wer­ken. Omdat het in het GHZ goed klikte beslo­ten we veel zater­da­gen samen te wer­ken in het Besnij­de­nis Cen­trum Neder­land.  In het GHZ heb ik door­ge­stu­deerd voor prak­tijk­op­lei­der en senior. Ik heb veel sta­gi­ai­res mogen bege­lei­den in het Groene Hart Zie­ken­huis. Het is voor mij een mooie uit­da­ging om mijn vak te mogen delen. Het houdt me scherp. En ook van sta­gi­ai­res leer ik weer, een mooie win-win situ­a­tie. De prak­tijk van Dokter van Amster­dam spreekt mij aan omdat er een per­soon­lijke sfeer wordt gecre­ëerd voor de pati­ën­ten. Ik werk als all­round assis­tente, hier­bij draag ik zorg voor de inta­ke­ge­sprek­ken, tele­foon en e‑mail en assis­teer ik de dokter bij de ope­ra­ties. Ik vind het belang­rijk dat u goed wordt voor­ge­licht en wordt bege­leid rondom de ope­ra­tie. Als u tevre­den bent geeft mij dit veel vol­doe­ning in mijn werk. Ik ben werk­zaam op maan­dag­och­tend, woens­dag en vrijdag.

Eline
assis­tente

Eline, assistente Dokter van Amsterdam

Als doch­ter van Dokter van Amster­dam heb ik van kleins af aan de mooie ver­ha­len over werk gehoord. Vanaf 2013 mocht ik daad­wer­ke­lijk af en toe mee om te kij­ken en te hel­pen. In 2020 heb ik mijn Gym­nasiumdiploma gehaald op het Antonius­college Gouda. Sinds dit jaar ben ik full­time werk­zaam in de prak­tijk. Het is fan­tas­tisch om samen te wer­ken met mijn moe­der. Ik leer veel van ieder­een en het is fijn om in een klein team te kun­nen samen­wer­ken. Met het oog op een even­tu­ele car­ri­ère in dit vak­ge­bied hoop ik nog lange tijd hier te mogen leren en werken.

Dorit
assis­tente

Dorit, assistente Dokter van Amsterdam

Mijn naam is Dorit en ik ben de tweede doch­ter van Dokter van Amster­dam die in de kliniek werk­zaam is. Momen­teel volg ik de oplei­ding VEVA. Met deze oplei­ding kun je mili­tair en ver­pleeg­kun­dige wor­den. In de school­va­kan­ties ben ik vaak te vin­den in de prak­tijk. In mijn vrije tijd ben ik vaak aan het spor­ten, knut­se­len en sleu­te­len aan mijn scha­kel­brom­mers. Soms laat ik wel eens val­len dat ik in de toe­komst de prak­tijk wil over­nemen. Maar of dat wer­ke­lijk zo is zal de toe­komst leren!

Famke
assis­tente

Famke, assistente Dokter van Amsterdam

Sinds sep­tem­ber 2020 ben ik werk­zaam in de prak­tijk van Dokter van Amster­dam. Tij­dens mijn stu­die huid­the­ra­pie ben ik bij Dokter van Amster­dam terecht­ge­ko­men. Met de stu­die ben ik gestopt, maar bij Dokter van Amster­dam ben ik blijven wer­ken. De sfeer is hier fan­tas­tisch en ik geniet van het pati­ën­ten­con­tact. Het geeft mij een goed gevoel als de pati­ën­ten tevre­den zijn! Daar­naast heb­ben we een onwijs gezel­lig team en leer ik heel veel van ze.

Woens­dag en vrij­dag ben ik aan­we­zig in de praktijk.