Dokter van Amsterdam | Gespecialiseerd in kleine chirurgie en injectables

over dokter van amster­dam
wij stel­len ons graag aan u voor

Bij Dokter van Amster­dam staat het team voor u klaar. Wij behan­de­len op hoog niveau en vin­den het belang­rijk dat u zich pret­tig voelt en op uw gemak bent. Wij gelo­ven dat wan­neer men­sen lek­ker in hun vel zit­ten, zij zich mooier en geluk­ki­ger voe­len. Bij Dokter van Amster­dam leve­ren we die zorg op maat en kij­ken we wat voor u belang­rijk is! Zo wor­den de behan­de­lin­gen per­fect op uw wen­sen en lichaam afgestemd.

Per­soon­lijke aandacht

U kunt in onze prak­tijk reke­nen op een per­soon­lijke behan­de­ling. We nemen graag de tijd voor u. Wij zien u als ons visi­te­kaartje en vin­den het fijn als u zich pret­tig en ver­trouwd voelt in onze prak­tijk en tevre­den bent over het resultaat.

U staat bij ons op num­mer 1!

L

Famke

L

Andrea

L

Dokter van Amsterdam

L

Eline

L

Dorit

L

Ange­li­que

Het team van Dokter van Amsterdam

Nat­ha­lie van Amster­dam en haar assis­ten­tes Famke, AndreaElineDorit en Ange­li­que ont­van­gen u graag in de kliniek voor een vrij­blij­vend con­sult. Wij behan­de­len met pas­sie en op hoog niveau.

Wij vin­den het belang­rijk dat u zich pret­tig voelt en op uw gemak bent.

Werk­wijze
Kliniek

Het team van Dokter van Amster­dam werkt zeer pre­cies, hygi­ë­nisch en nauw­keu­rig. Door de vak­kun­dig­heid en jaren­lange erva­ring doen zich daar­door zel­den of nooit com­pli­ca­ties voor.

Wij vin­den het belang­rijk goede zorg te ver­le­nen en zul­len u gedu­rende de gehele behan­de­ling bege­lei­den waar nodig is.

De meeste cli­ën­ten komen bij ons via mond-tot-mond­re­clame. Wij vin­den het zeer belang­rijk dat u zich pret­tig en ver­trouwd voelt in onze prak­tijk en tevre­den bent over het eind­re­sul­taat. Wij doen daar ons uiter­ste best voor en vin­den het een eer als u onze kliniek weer aan­raadt aan anderen.

Som­mige men­sen erva­ren een zekere gêne als ze naar een cos­me­ti­sche kliniek gaan. Wij zijn gesi­tu­eerd in Gezond­heids­cen­trum Gouda Gover­welle. In het cen­trum wer­ken ver­schil­lende dis­ci­pli­nes zoals huis­art­sen, fysi­o­the­ra­peu­ten, logo­pe­dis­ten en dië­tis­ten.  Dit maakt dat een bezoek aan onze kliniek onop­ge­merkt kan plaats­vin­den, men kan niet weten waarom u pre­cies in het gezond­heids­cen­trum bent geweest. Tevens heb­ben alle men­sen die werk­zaam zijn bij Dokter van Amster­dam beroeps­halve een geheimhoudingsplicht.

onze
part­ners

Azzalure | Dokter van Amsterdam
Cosmetique Totale | Dokter van Amsterdam
PlexR | Dokter van Amsterdam
Stylage | Dokter van Amsterdam
Vivacy Paris Dokter van Amsterdam