Dokter van Amsterdam | Gespecialiseerd in kleine chirurgie en injectables

over dokter van amster­dam
wij stel­len ons graag aan u voor

Bij Dokter van Amster­dam staat het team voor u klaar. Wij behan­de­len op hoog niveau en vin­den het belang­rijk dat u zich pret­tig voelt en op uw gemak bent. Wij gelo­ven dat wan­neer men­sen lek­ker in hun vel zit­ten, zij zich mooier en geluk­ki­ger voe­len. Bij Dokter van Amster­dam leve­ren we die zorg op maat en kij­ken we wat voor u belang­rijk is! Zo wor­den de behan­de­lin­gen per­fect op uw wen­sen en lichaam afgestemd.

Per­soon­lijke aandacht

U kunt in onze prak­tijk reke­nen op een per­soon­lijke behan­de­ling. We nemen graag de tijd voor u. Wij zien u als ons visi­te­kaartje en vin­den het fijn als u zich pret­tig en ver­trouwd voelt in onze prak­tijk en tevre­den bent over het resultaat.

U staat bij ons op num­mer 1!

L

Famke

L

Andrea

L

Dokter van Amsterdam

L

Eline

L

Dorit

L

Ange­li­que

Het team van Dokter van Amsterdam

Nat­ha­lie van Amster­dam en haar assis­ten­tes Famke, AndreaElineDorit en Ange­li­que ont­van­gen u graag in de kliniek voor een vrij­blij­vend con­sult. Wij behan­de­len met pas­sie en op hoog niveau.

Wij vin­den het belang­rijk dat u zich pret­tig voelt en op uw gemak bent.

Klanten vertellen over Dokter van Amsterdam
Klanten vertellen over Dokter van Amsterdam

Help us grow and make us glow!

Klanten vertellen over Dokter van Amsterdam
Klanten vertellen over Dokter van Amsterdam

Werk­wijze
Kliniek

Het team van Dokter van Amster­dam werkt zeer pre­cies, hygi­ë­nisch en nauw­keu­rig. Door de vak­kun­dig­heid en jaren­lange erva­ring doen zich daar­door zel­den of nooit com­pli­ca­ties voor.

Wij vin­den het belang­rijk goede zorg te ver­le­nen en zul­len u gedu­rende de gehele behan­de­ling bege­lei­den waar nodig is.

De meeste cli­ën­ten komen bij ons via mond-tot-mond­re­clame. Wij vin­den het zeer belang­rijk dat u zich pret­tig en ver­trouwd voelt in onze prak­tijk en tevre­den bent over het eind­re­sul­taat. Wij doen daar ons uiter­ste best voor en vin­den het een eer als u onze kliniek weer aan­raadt aan anderen.

Som­mige men­sen erva­ren een zekere gêne als ze naar een cos­me­ti­sche kliniek gaan. Wij zijn gesi­tu­eerd in Gezond­heids­cen­trum Gouda Gover­welle. In het cen­trum wer­ken ver­schil­lende dis­ci­pli­nes zoals huis­art­sen, fysi­o­the­ra­peu­ten, logo­pe­dis­ten en dië­tis­ten.  Dit maakt dat een bezoek aan onze kliniek onop­ge­merkt kan plaats­vin­den, men kan niet weten waarom u pre­cies in het gezond­heids­cen­trum bent geweest. Tevens heb­ben alle men­sen die werk­zaam zijn bij Dokter van Amster­dam beroeps­halve een geheimhoudingsplicht.

Dokter van Amster­dam heeft een beroeps­aan­spra­ke­lijk­heids­ver­ze­ke­ring bij de VVAA en haar BIG-regi­stra­tie­num­mer is: 59057442401

onze
part­ners

Azzalure | Dokter van Amsterdam
Cosmetique Totale | Dokter van Amsterdam
PlexR | Dokter van Amsterdam
Stylage | Dokter van Amsterdam
Vivacy Paris Dokter van Amsterdam