Oog­lidcor­rec­tie

Oog­lid-
cor­rec­tie

Over­han­gende oog­le­den kun­nen ande­ren de indruk geven dat u er ouder, nor­ser of ver­moei­der uit­ziet dan u zich daad­wer­ke­lijk voelt. Soms kun­nen ze zelfs uw zicht beper­ken. Een oog­lid­cor­rec­tie kan uit­komst bie­den. Het zorgt voor een fris­sere en jon­gere uit­stra­ling met een natuur­lijk resul­taat. In tegen­stel­ling tot wat vaak gedacht wordt kun­nen jon­gere men­sen net zo goed in aan­merking komen voor een oog­lid­cor­rec­tie. Leef­tijd speelt geen rol, soms zit het gewoon in de fami­lie. Een oog­lid­cor­rec­tie wordt uit­gevoerd vanaf 18 jaar.

“Mijn ogen laten nu weer zien wie ik ben”

Dokter van Amster­dam is gespe­ci­a­li­seerd in oog­lid­cor­rec­ties. De dokter ope­reert in de eigen natuur­lijke huid­lij­nen waar­door er een cos­me­tisch mooi resul­taat ont­staat. Een van haar speer­pun­ten is zo pijn­loos moge­lijk ver­do­ven en behan­de­len. Haar pas­sie is om u weer te laten stra­len. Ieder oog is maat­werk en dit vraagt om een indi­vi­du­ele aan­pak. Graag nodi­gen wij u uit voor een vrij­blij­vend en kos­te­loos inta­ke­ge­sprek om uw wen­sen en de moge­lijk­he­den te bespreken.

Voor Na

Een voor­beeld van een oog­lid­cor­rec­tie. Schuif naar rechts voor de foto voor de ingreep en naar links om het eind­re­sul­taat te bekijken. 

Een voor­beeld van een oog­lid­cor­rec­tie. Klik rechts voor de foto voor de ingreep en links om het eind­re­sul­taat te bekijken. 

rede­nen voor een
oog­lid­cor­rec­tie

Klachten/aandoeningen
 • Ver­moeide uit­stra­ling (Sto­ren aan je spie­gel­beeld, je ziet er anders uit dan dat je je voelt).
 • Drukkend/zwaar gevoel op het oog.
 • Hoofd­pijn door spier­span­ning in het voorhoofd.
 • Ver­klei­ning van het gezichtsveld
 • Rim­pels op het voorhoofd.
 • Droge ogen/traanogen
 • Eczeem oog­le­den
 • Ont­ste­kin­gen van de oogleden
We zien in de prak­tijk o.a. de vol­gende verschillen

Om de vol­gende rede­nen kan er een oog­lid­cor­rec­tie wor­den uitgevoerd:

 • Han­gende oogleden
 • Plooi­ende oogleden
 • Zware oog­le­den
Han­gende ogen

Han­gende oog­le­den kun­nen aan­ge­bo­ren zijn of op latere leef­tijd ont­staan door het ver­ou­de­rings­pro­ces. Er is een over­schot aan huid en/of vet aan­we­zig. De huid ver­slapt, het vet zakt. Dit geeft een ver­moeide uit­stra­ling en soms een trieste blik. Het over­schot aan vet dat ver­wij­derd is komt niet meer terug. Uw ogen zien er weer fris en uit­ge­rust uit.

Zware ogen

Hier zien we wat meer lijnen/plooien op de oog­le­den zelf. Dit geeft vaak een oudere uit­stra­ling. Er is vaak geen uit­ge­zakt vet aan­we­zig. Door een oog­lid­cor­rec­tie ver­dwijnt dit geheel of gedeel­te­lijk. Het kan zijn dat de lij­nen niet geheel ver­wij­derd kun­nen wor­den door mid­del van een ope­ra­tie. Dan kan dit ver­be­terd wor­den met een andere behan­del­me­thode (PlexR behan­de­ling). Kraai­en­poot­jes ver­dwij­nen in prin­cipe niet door een oog­lid­cor­rec­tie, dit is even­tu­eel wel moge­lijk met een PlexR behandeling.

Zware oog­le­den

Dit kan meer­dere oor­za­ken hebben:

 • Te veel aan huid.
 • Aan­we­zig­heid van veel vet­weef­sel. Het vet­weef­sel zit onder de huid.
 • Aan­we­zig­heid van vocht. Vocht zit in de huid.
 • Door een lage stand van de wenkbrauwen.
 • Spier­ver­slap­ping oog­lid (pto­sis). Deze aan­doe­ning behan­de­len we niet in onze praktijk.

Deze ver­schil­lende oor­za­ken kun­nen alle­maal ver­hol­pen wor­den door een en dezelfde behan­de­ling name­lijk een oog­lid­cor­rec­tie. Graag zien we u in de prak­tijk van Dokter van Amster­dam voor een vrij­blij­vend en kos­te­loos intakegesprek.

Inta­ke­ge­sprek

In de prak­tijk van Dokter van Amster­dam vin­den we het belang­rijk dat u vooraf goed geïn­for­meerd wordt over de behan­de­ling. U kunt in dit gesprek uw klach­ten en wen­sen toe­lich­ten. Er wor­den vra­gen gesteld over uw gezond­heid. De voor- en nazorg over de oog­lid­cor­rec­tie wordt met u bespro­ken tij­dens het inta­ke­ge­sprek. U krijgt een map mee met infor­ma­tie zodat u het thuis rus­tig kunt nalezen.

Het inta­ke­ge­sprek is kos­te­loos en vrij­blij­vend en neemt onge­veer 30 minu­ten in beslag.

prak­ti­sche
zaken

Voor­zorg

Leest u voor de behan­de­ling altijd nog even de voor- en nazorg for­mu­lie­ren door, deze heeft u tij­dens het inta­ke­ge­sprek van ons mee­ge­kre­gen in een mapje.

De belang­rijk­ste pun­ten: 

 • Begin een week van tevo­ren met het inne­men van Arnica-drup­pels/­ta­blet­ten (home­o­pa­thisch). De Arnica zorgt voor een snel­ler her­stel en min­der blauwe plek­ken. U kunt deze kopen bij de dro­gis­te­rij of apo­theek. Er zijn ver­schil­lende mer­ken op de markt, leest u van tevo­ren de gebruiks­aan­wij­zing. U kunt stop­pen met de Arnica als de hech­tin­gen zijn verwijderd.
 • Gebruik geen make-up, lip­stick of crème op de dag van de ingreep (gehele gezicht).
 • Wim­per­ex­ten­si­ons moe­ten voor de ingreep ver­wij­derd zijn.
 • U mag tot 1 week voor de ingreep de wim­pers en wenk­brau­wen ver­ven en de wenk­brau­wen epi­le­ren. Hier­door ver­la­gen we de kans op een infectie.
 • Zorg dat u een chauf­feur mee­neemt voor de terug­reis, u mag zelf niet autorijden.
 • Geen sie­ra­den dra­gen (oor­bel­len en ket­tin­gen af).
 • Con­tact­len­zen uit.
 • Geen alco­hol 24 uur voor de ingreep (dit werkt bloedverdunnend).
 • Bij gebruik van bloed­ver­dun­nende medi­ca­tie vra­gen wij u, in over­leg met de arts, zeven dagen van tevo­ren stoppen.
 • Zo nodig kunt u twee tablet­ten para­ce­ta­mol (500 mg) één uur voor de ope­ra­tie inne­men (geen andere pijnstillers).
Behan­de­ling

Dokter van Amster­dam tekent eerst af welk deel van de huid ver­wij­derd gaat wor­den. Voor een zo mooi en natuur­lijk moge­lijk resul­taat is het soms nodig om het lit­te­ken te ver­len­gen in de lachrim­pel om de kneep­jes aan de zij­kan­ten van het oog te cor­ri­ge­ren.  Door mid­del van een kleine snede wordt het teveel aan huid en spier ver­wij­derd. Indien dat met u af is gespro­ken wordt ook over­tol­lig vet­weef­sel ver­wij­derd. Na de ingreep wordt het wondje gehecht. De hech­tin­gen die zijn aan­ge­bracht wor­den na 5 tot 7 dagen ver­wij­derd. Het lit­te­ken valt in de natuur­lijke huid­lij­nen en is daar­door nau­we­lijks zichtbaar.

Nazorg

Na de ope­ra­tie legt de assis­tente u alles uit over de nazorg zodat u goed geïn­for­meerd naar huis toe gaat.

Het vol­gende is belang­rijk in de nazorg:

 • Zorg dat iemand u thuis­brengt. U mag niet zelf naar huis rijden.
 • Koe­len met diep­vries dop­erwt­jes. De uit­leg hier­over krijgt u van ons mee op papier.
 • Ver­mijd druk op de ogen door buk­ken en tillen.
 • Blauw­ver­kleu­ring en zwel­ling is nor­maal en zal na ver­loop van tijd van­zelf afne­men. Het defi­ni­tieve resul­taat wordt vaak bereikt na 3 tot 6 maan­den. Na 3 maan­den is er een con­trole in de praktijk.
 • De meeste men­sen nemen na de ingreep een week vrij. Houdt u er reke­ning mee dat u niet repre­sen­ta­tief. Lichte werk­zaam­he­den kunt u snel weer hervatten.
 • Fiet­sen en wan­de­len mag de dag na de ingreep weer her­vat wor­den. Con­tact­spor­ten mogen na 6 weken weer. Over­leg tij­dens het inta­ke­ge­sprek wan­neer u uw sport weer kunt uitoefenen.
Kos­ten

De kos­ten voor een boven­oog­lid­cor­rec­tie zon­der ver­wij­de­ring van vet bedra­gen € 900,-. Indien we niet alleen een over­schot aan huid maar ook een over­schot aan vet ver­wij­de­ren dan wordt hier­voor een meer­prijs van € 250,- gere­kend. Het bedrag is van tevo­ren met u afge­spro­ken tij­dens het inta­ke­ge­sprek. De beta­ling wordt gedaan op de dag wan­neer de hech­tin­gen wor­den verwijderd.

Ver­goe­ding

Tij­dens het inta­ke­ge­sprek bespreekt de dokter met u of er sprake is van een medi­sche indicatie.

Com­pli­ca­ties

In het inta­ke­ge­sprek zul­len we met u de moge­lijke complicaties/risico’s bespre­ken. Zoals bij iedere ingreep is er een kans op een com­pli­ca­tie zoals een nabloe­ding of een infec­tie. Deze is bij een oog­lid­cor­rec­tie erg klein.

meer
infor­ma­tie

Ooglidcorrectie Ptosis | Dokter van Amsterdam

Een voor­beeld van ptosis.

Pto­sis

Door­dat een van de twee spier­tjes, die een hef­func­tie heb­ben, in het boven­oog­lid niet goed wer­ken zien we een laag­stand van het boven­oog­lid. Een oog­lid­cor­rec­tie alleen kan dit niet cor­ri­ge­ren. Het boven­oog­lid blijft lager han­gen en geeft een flauwe blik. Het kan aan­ge­bo­ren zijn of op latere leef­tijd ont­staan. Het kan ver­schil­lende oor­za­ken heb­ben als het op latere leef­tijd ont­staat. In onze prak­tijk kun­nen we pto­sis niet behan­de­len. Hier­voor moet u naar een kliniek waar oog­art­sen of plas­tisch chi­rur­gen deze behan­de­ling uit­voeren. Zij kun­nen ook kij­ken of er een oor­zaak is.

Heb ik vet of vocht op de ogen?

Als er een over­schot aan vet zit boven de oog­le­den dan is deze zwel­ling iedere dag het­zelfde. Als je knip­pert kun je het vet ook zien bewe­gen boven de ogen. De zwel­ling kan door­lo­pen tot in de oog­hoe­ken. Het voelt vaak zwaar en druk­kend op het oog. Bij vocht op de ogen kan dit wis­se­lend zijn op de dag. In de och­tend is er meer vocht aan­we­zig en naar­mate de dag vor­dert trekt het gelei­de­lijk aan weg of is het min­der. Vocht hoeft er niet iedere dag te zijn. Het komt als u slecht heeft gesla­pen of als u erg moe bent.