Tong­riempje klie­ven
fre­nulo­to­mie, frenulectomie

Tong­riempje
klie­ven

fre­nulo­to­mie, frenulectomie

Wan­neer uw kindje las­tig drinkt uit de fles of aan de borst kan er sprake zijn van een te kort tong­riempje of lip­bandje (Anky­lo­g­los­sia). U merkt dan dat uw kindje luid­ruch­tig of met een klak­kend geluid drinkt. De fles of borst kan moei­lijk vacuüm gehou­den wor­den. Baby’s krij­gen hier­door niet genoeg voe­ding bin­nen en kun­nen daar­door snel gewicht ver­lie­zen. Een behan­de­ling is dan gewenst. Heeft uw kindje geen klach­ten met drin­ken dan kan er in de toe­komst toch moeite ont­staan met bij­voor­beeld leren pra­ten, het gebit of sim­pel­weg een ijsje lik­ken. Ook kun­nen er op latere leef­tijd klach­ten ont­staan met bij­voor­beeld zoe­nen etc.

Wan­neer uw kindje las­tig drinkt uit de fles of aan de borst kan er sprake zijn van een te kort tong­riempje of lip­bandje (Anky­lo­g­los­sia). U merkt dan dat uw kindje luid­ruch­tig of met een klak­kend geluid drinkt. De fles of borst kan moei­lijk vacuüm gehou­den wor­den. Baby’s krij­gen hier­door niet genoeg voe­ding bin­nen en kun­nen daar­door snel gewicht ver­lie­zen. Een behan­de­ling is dan gewenst. Heeft uw kindje geen klach­ten met drin­ken dan kan er in de toe­komst toch moeite ont­staan met bij­voor­beeld leren pra­ten, het gebit of sim­pel­weg een ijsje lik­ken. Ook kun­nen er op latere leef­tijd klach­ten ont­staan met bij­voor­beeld zoe­nen etc.

Het kan zijn dat het tong­riempje op latere leef­tijd van­zelf wordt gekliefd door bij­voor­beeld een speel­tje in de mond. Bij kin­de­ren onder de 3 maan­den is het tong­riempje meestal nog een dun vliesje en hier­door mak­ke­lijk te behan­de­len. Vaak is ver­do­ven niet nodig ten­zij het vliesje al dik­ker is. De dokter bespreekt samen met u of de behan­de­ling met of zon­der ver­do­ving kan plaatsvinden.

Inta­ke­ge­sprek

In de prak­tijk van Dokter van Amster­dam vindt het team het belang­rijk dat u vooraf goed geïn­for­meerd wordt over de behan­de­ling die uw kind onder­gaat. Het inta­ke­ge­sprek vindt vaak tele­fo­nisch plaats. De assis­tente stelt u aan­tal vra­gen over de gezond­heid van uw kind en legt u de voor- en nazorg van de behan­de­ling uit. U krijgt per email de infor­ma­tie over de behan­de­ling het klie­ven van het tong­riempje of lip­bandje toe­ge­stuurd zodat u zich thuis goed kan voor­be­rei­den op de behan­de­ling van uw kind.

Klachten/aandoeningen
 • Moei­lijk kun­nen drin­ken uit de fles of aan de borst
 • Darm­kram­pjes of reflux
 • Tong niet goed uit kun­nen steken
 • Spraak­pro­ble­men
 • Gebits­af­wij­kin­gen
 • Afwij­kende slik
 • Snur­ken en slaapapneu
 • Afwij­kende uit­groei van de kaken
 • Open mond­ge­drag
Tongriempje klieven | Dokter van Amterdam
Voor Na

Schuif naar links voor de foto voor de ingreep en naar rechts om het eind­re­sul­taat te bekijken. 

prak­ti­sche
zaken

Voor­zorg

Leest u van tevo­ren goed de voor- en nazorg for­mu­lie­ren door die u toe­ge­stuurd heeft gekre­gen per e‑mail.

 • Uw kind mag voor de behan­de­ling gewoon eten of drinken.
 • Geef uw kindje een para­ce­ta­mol zet­pil 1 uur voor de behan­de­ling. Voor de juiste dose­ring ver­wij­zen we u naar de bij­slui­ter van de paracetamol.
 • Neemt u een speen­tje of drin­ken mee naar de prak­tijk, dit werkt goed als troostmiddel.
Behan­de­ling
 • Wan­neer uw kind ouder is dan 6 maan­den kan er in over­leg met u een rust­ge­vend mid­del (Mida­zo­lam) gege­ven wor­den, op eer­dere leef­tijd is dit niet nodig. Van dit mid­del wordt uw kind relaxed. Na het toe­die­nen mag uw kind niet meer lopen omdat hij/zij er sla­pe­rig van wordt en kan vallen.
 • Als de mida­zo­lam inge­werkt is zal de behan­de­ling plaatsvinden.
 • De dokter zal eerst in de mond kij­ken om te zien hoe dik het tong­riempje is.
  De assis­tente houdt de mond een beetje open met een gaasje.
 • Wan­neer het vlies dun is kan de behan­de­ling met­een star­ten. De dokter neemt het tong­riempje of lip­bandje door. Het kan zijn dat uw kindje hier­door even moet hui­len. Een drup­pel­tje sucrose helpt om te troos­ten. Mocht het vliesje dik­ker zijn dan wordt er een gaasje met ver­do­ving onder de tong gehou­den. Na de behan­de­ling is een flesje met drin­ken of borst­voe­ding een goed troostmiddel.
 • Het is nor­maal dat het een beetje gaat bloe­den. Dit stopt vanzelf.
Nazorg

Na de behan­de­ling kan het wondje een beetje bloe­den dit is nor­maal.
Direct na de behan­de­ling mag uw kind fles- en/of borst­voe­ding en water. Als uw kind al vast voed­sel eet wordt u ver­zocht te begin­nen met vloei­baar voed­sel en voor­zich­tig te pro­be­ren of vast voed­sel lukt. Door de ingreep kan er sprake zijn van enige zwel­ling in de lip en/of tong wat eten en drin­ken tij­de­lijk bemoei­lijkt. Ook zul­len de nieuwe bewe­gings­mo­ge­lijk­he­den van de tong even wen­nen zijn.

Als drin­ken wat moei­za­mer gaat voor uw baby wordt aan­ge­ra­den op een andere manier de voe­ding te geven. Dit kunt u doen met een lepel­tje, spuitje, beker­tje of met de vin­ger. Indien gewenst kunt u bege­lei­ding vra­gen van een lactatiedeskundige.

Heet en scherp eten wordt afge­ra­den tij­dens de gene­zing omdat dit de wond kan irri­te­ren en pijn­lijk kan zijn.

De gene­zing duurt onge­veer een paar dagen tot een aan­tal weken. De wond ziet er eerst uit als een gaatje maar ver­an­derd na een aan­tal dagen van kleur. De wond krijgt een witte/gelige kleur en kan er ont­sto­ken uit­zien. Dit is ech­ter niet het geval, dit hoort bij het nor­male genezingsproces.

Wan­neer er koorts is boven de 38 graden kan er sprake zijn van een ont­ste­king. Neemt u dan con­tact op met de prak­tijk van Dokter van Amsterdam.

Kos­ten

De ingreep wordt ver­goed door de zorg­ver­ze­ke­raar van­uit de basis­ver­ze­ke­ring. Het is belang­rijk dat uw kindje voor de behan­de­ling inge­schre­ven staat bij de huis­arts en zorg­ver­ze­ke­raar zodat wij de behan­de­ling kun­nen declareren.

Com­pli­ca­ties

In het inta­ke­ge­sprek zul­len we met u de moge­lijke complicaties/risico’s bespre­ken. De kans op een com­pli­ca­tie zoals een nabloe­ding of een infec­tie is bij het klie­ven van een tong­riempje of lip­bandje zeer klein.

Deze tekst is gericht op kin­de­ren. Heeft u als vol­was­sene klach­ten van een te kort tong­riempje dan kunt u con­tact opne­men met de prak­tijk van Dokter van Amsterdam.