Ste­ri­li­sa­tie man
(Vasec­to­mie)

Een ste­ri­li­sa­tie zorgt ervoor dat wan­neer u een zaad­lo­zing heeft er geen zaad­cel­len meer in zit­ten. Hier­door kunt u geen kin­de­ren meer ver­wek­ken. De ingreep heeft geen enkele invloed op uw orgasme, zaad­lo­zing, erec­tie of libido. Na een ste­ri­li­sa­tie bent u niet direct beschermd tegen zwan­ger­schap. Pas wan­neer u de nega­tieve uit­slag van het sper­ma­on­der­zoek heeft ver­no­men kunt u zon­der anti­con­cep­tie. Graag maken wij met u een tele­fo­ni­sche afspraak voor een vrij­blij­vend en kos­te­loos intakegesprek.

“Mijn vrouw heeft al drie kin­de­ren op de wereld gezet, nu ben ik aan zet” 

Inta­ke­ge­sprek

In de prak­tijk van dokter van Amster­dam vin­den we het belang­rijk dat u vooraf goed geïn­for­meerd wordt over de behan­de­ling. De assis­tente heeft tele­fo­nisch met u een gesprek en stelt u enkele vra­gen over uw gezond­heid. Ook legt zij u de voor-en nazorg over de ste­ri­li­sa­tie uit. U krijgt de infor­ma­tie over de voor-en nazorg over de ste­ri­li­sa­tie per e‑mail toe­ge­stuurd, zodat u zich thuis goed kunt voor­be­rei­den op de behandeling. 

Sterilisatie / Vasectomie Man | Dokter van Amsterdam

Illu­stra­tie van een vasectomie.

prak­ti­sche
zaken

Voor­zorg

Leest u van tevo­ren goed de voor-en nazorg for­mu­lie­ren door die u heeft toe­ge­stuurd gekre­gen per e‑mail.

 • Zorg dat u een chauf­feur mee­neemt voor de terug­reis. U mag zelf niet autorijden
 • U kunt één uur voor de ope­ra­tie twee tablet­ten para­ce­ta­mol van 500 mg innemen. 
 • Thuis dou­chen op de dag van de sterilisatie.
 • Eten en drin­ken van tevo­ren is toegestaan.
 • Het is belang­rijk dat u de bal­zak maxi­maal twee dagen voor de ope­ra­tie onthaard/scheert. Als u op de dag zelf scheert kan dit de kans op een infec­tie verhogen.
 • Bloed­ver­dun­nende medi­ca­tie stopt u in over­leg met uw eigen behan­de­lend arts en Dokter van Amsterdam. 
 • Alco­hol maakt het bloed dun­ner, hier­door heb je meer kans op een bloed­uit­stor­ting of een nabloe­ding. Gebruik geen alco­hol 24 uur voor en na de operatie. 
 • Neem twee strak­zit­tende onder­broe­ken mee naar de praktijk. 
 • Neem de toe­stem­mings­ver­kla­ring onder­te­kend mee.
Behan­de­ling

De dokter zal tij­dens de ingreep star­ten met het tra­ce­ren van de zaad­leiders. U krijgt een ver­do­ving in de huid van de bal­zak. Er wordt een snede gemaakt in de huid, waarna de zaad­leider wordt opge­zocht en vast­ge­hou­den wordt. Hierna zal er een stukje uit de zaad­leider wor­den weg­ge­no­men. De uit­ein­den van de zaad­leiders wor­den dicht­ge­maakt. Ver­vol­gens wor­den de wond­jes geslo­ten met hech­tin­gen, die na onge­veer 2–3 weken oplossen.

Tij­dens de ingreep kunt u soms een trek­kend, onge­mak­ke­lijk gevoel in met name de lies en onder­buik onder­vin­den. Dit komt omdat de zaad­leider door het lies­ka­naal loopt. U wordt aan twee kan­ten van de bal­zak geo­pe­reerd omdat u aan iedere kant een zaad­leider heeft.

De ingreep duurt onge­veer 30 minuten.

Nazorg

Na de ope­ra­tie legt de assis­tente u alles uit over de nazorg zodat u goed geïn­for­meerd naar huis toe gaat.

Het vol­gende is belang­rijk in de nazorg:
 • Zorg voor een chauf­feur die u terug­rijdt naar huis, u mag zelf niet autorijden
 • U draagt de eer­ste dag 2 strak zit­tende onder­broe­ken over elkaar heen, dit dient als druk­ver­band. In de onder­broek heeft u wat gazen.
 • Een blauwe plek en zwel­ling is nor­maal en zal na ver­loop van tijd van­zelf afne­men. De blauwe plek kan naar het boven­been uitzakken.
 • U kunt even­tu­eel de vol­gende dag weer wer­ken, afhan­ke­lijk van de werk­zaam­he­den en de klachten.
 • Spor­ten en sauna wordt 2 weken afgeraden.
 • Dou­chen mag u weer na 24 uur. Gead­vi­seerd wordt om na de behan­de­ling iedere dag te dou­chen om de wond­jes goed schoon te houden.
 • U krijgt een for­mu­lier en potje mee voor het sperma onder­zoek na drie maan­den. Een week later belt u met de eigen huis­arts op voor de uit­slag. Indien het onder­zoek nog niet heeft plaats­ge­von­den bent u nog vrucht­baar en dient u voor­be­hoeds­mid­de­len te gebrui­ken tegen zwangerschap.
Com­pli­ca­ties

In het inta­ke­ge­sprek zul­len we met u de moge­lijke complicaties/risico’s bespre­ken. Zoals bij elke ingreep is er een kans op een com­pli­ca­tie zoals een nabloe­ding of een infec­tie, deze kans is bij een ste­ri­li­sa­tie erg klein.

Alter­na­tief

Het is goed om van tevo­ren alle moge­lijk­he­den te bespre­ken met uw even­tu­ele part­ner. Een min­der per­ma­nente optie is bij­voor­beeld een spi­raal bij de vrouw. Ook kan het semen wor­den inge­vro­ren, mocht u in de latere toe­komst toch nog een kin­der­wens hebben. 

Kos­ten

De kos­ten voor de ingreep zijn € 400,-. U kunt dit bedrag per pin vol­doen op de dag van de ingreep.