PlexR
Behan­de­ling

PlexR verwijderen fibroom stap 1 | Dokter van Amsterdam
PlexR verwijderen fibroom stap 2 | Dokter van Amsterdam

Ver­wij­de­ren van een fibroom met PlexR

PlexR verwijderen fibroom stap 3 | Dokter van Amsterdam

Het PlexR-appa­raat is een plasma-laser. Bij een PlexR-behan­de­ling wor­den kleine punt­jes over­tol­lige huid ver­dampt waar­door er een ver­strak­king van de huid plaats­vindt. Als gevolg van de behan­de­ling met de plasma-laser vindt er een reac­tie plaats in de huid die ervoor zorgt dat er nieuwe cel­len en col­la­geen wor­den aan­ge­maakt. Hier­door zien we dat de huid op ver­schil­lende pun­ten ver­be­terd. Lijn­tjes wor­den opper­vlak­kig of ver­dwij­nen en/of onvol­ko­men­he­den kun­nen wor­den ver­be­terd of ver­wij­derd. Met PlexR kan er ook een lif­tend effect wor­den behaald.

PlexR is geschikt voor:

 • Onder­oog­lid­cor­rec­tie
 • Boven­oog­lid­cor­rec­tie: hier­voor is slechts een beperkte indi­ca­tie, een chi­rur­gi­sche cor­rec­tie is meestal de beste optie.
 • Rim­pel­ver­wij­de­ring (boven­lip, kraai­en­poot­jes etc)
 • Ver­be­te­ring kaaklijn
 • Lif­ten van de wenkbrauwen
 • Ver­wij­de­ren van fibromen
 • Ver­wij­de­ren van ouder­doms­wrat­ten (ver­ruca seborrhoica)
 • Ver­wij­de­ren van som­mige moe­der­vlek­ken (der­male naevi)
 • Ver­fraaien van lit­te­kens en acnelittekens

“Waarom heb ik het niet eer­der gedaan!?”

Inta­ke­ge­sprek

In de prak­tijk van dokter van Amster­dam vin­den we het belang­rijk dat u vooraf goed geïn­for­meerd wordt over de behan­de­ling. U kunt in dit gesprek uw klach­ten en wen­sen bespre­ken. Er wor­den vra­gen gesteld over uw gezond­heid. De voor- en nazorg over de PLexR behan­de­ling wordt met u bespro­ken tij­dens het inta­ke­ge­sprek. U krijgt een map mee met infor­ma­tie, zodat u zich thuis goed kan voor­be­rei­den op de behandeling.

Het inta­ke­ge­sprek is kos­te­loos en vrij­blij­vend en neemt onge­veer 30 minu­ten beslag.

prak­ti­sche
zaken

Voor­zorg
 • Begin een week van tevo­ren met het inne­men van Arnica-drup­pels/­ta­blet­ten (home­o­pa­thisch). De Arnica voor­komt een bloed­uit­stor­ting en zorgt voor een snel­ler her­stel. U kunt deze kopen bij de dro­gis­te­rij of de apotheek.
 • Gebruik geen make-up of crème op de plek waar die behan­deld gaat worden.
 • Over­leg met de dokter of assis­tente of u een chauf­feur nodig heeft voor de terugreis.
 • Gebruik geen alco­hol 24 uur voor en na de behandeling.
 • Con­tact­len­zen uit bij behan­de­ling rondom het oog. (Over­leg met de dokter of assis­tente wan­neer u de con­tact­len­zen weer in mag).
 • Een uur voor de behan­de­ling advi­se­ren wij u om 2 tablet­ten van 500mg Para­ce­ta­mol in te nemen.
Behan­de­ling

Dokter van Amster­dam tekent eerst af welk deel van de huid ver­wij­derd gaat wor­den. Voor een zo mooi en natuur­lijk moge­lijk resul­taat is het soms nodig om het lit­te­ken te ver­len­gen in de lachrim­pel om de kneep­jes aan de zij­kan­ten van het oog te cor­ri­ge­ren.  Door mid­del van een kleine snede wordt het teveel aan huid en spier ver­wij­derd. Indien dat met u af is gespro­ken wordt ook over­tol­lig vet­weef­sel ver­wij­derd. Na de ingreep wordt het wondje gehecht. De hech­tin­gen die zijn aan­ge­bracht wor­den na 5 tot 7 dagen ver­wij­derd. Het lit­te­ken valt in de natuur­lijke huid­lij­nen en is daar­door nau­we­lijks zichtbaar.

Nazorg

U krijgt voor de behan­de­ling een ver­do­vende crème aan­ge­bracht op de plek waar we gaan behan­de­len. Bij som­mige behan­de­lin­gen wordt er een ver­do­vings­prik gege­ven. Hier­door kan er een blauwe plek en zwel­ling ont­staan waar­door de behan­de­ling min­der effec­tief kan zijn. Na de behan­de­ling is er met­een een zicht­baar resul­taat. De dag na de behan­de­ling zul­len er korst­jes komen op de huid.

Omdat er een zwel­ling kan ont­staan lijkt het resul­taat de eer­ste dagen effec­tie­ver. Wan­neer de zwel­ling en de korst­jes ver­dwij­nen wordt de huid weer soe­pel en is het effect iets min­der. De huid blijft de eer­ste weken ver­be­te­ren. Na 6 weken is het eind­re­sul­taat zicht­baar. Soms zijn er meer­dere behan­de­lin­gen nodig voor het gewenste resultaat.

Com­pli­ca­ties

In het inta­ke­ge­sprek zul­len we met u de moge­lijke complicaties/risico’s bespreken.

Kos­ten

Voor de kos­ten ver­wij­zen we u naar prij­zen PLexR behandeling.

Bekijk prijs­lijst