Oor­lel­cor­rec­tie ‑of ver­klei­ning
(Lobulus­cor­rec­tie)

Lobulus­cor­rec­tie

Bij een oor­lel­cor­rec­tie kan het gaatje van de oor­lel geheel of gedeel­te­lijk zijn inge­scheurd door het dra­gen van sie­ra­den. We maken een onder­scheid tus­sen een geheel gesple­ten oor­lel en een gedeel­te­lijk uit­ge­scheurde oor­lel. Het gaatje kan lang­zaam te groot gewor­den zijn. Waar­door de oor­bel­len niet meer gelijk han­gen. Bij een gedeel­te­lijk uit­ge­scheurde oor­lel kan het ook zijn dat uw oor­bel niet meer blijft zit­ten omdat het gaatje te groot is gewor­den. Het gaatje is dan ver­lengd. Het kan ook zijn dat het oor­lel­le­tje geheel door is en hier­door uw oor­bel­len niet meer kunt dra­gen. Het oor­lel­le­tje bestaat dan uit twee losse delen. In deze geval­len kan de dokter de oor­lel cor­ri­ge­ren zodat je des­ge­wenst weer oor­bel­len kunt gaan dra­gen. Ook kan er een cor­rec­tie plaats­vin­den na het dra­gen van een groot sie­raad (tun­nel, stret­cher, plug, expander).

De oor­lel zelf kan ook te groot zijn in aan­leg of te lang zijn gewor­den. Hier­door kan het zijn dat de oor­lel niet (meer) in ver­hou­ding is met de rest van het oor. De ingreep die dan over­wo­gen kan wor­den is een oor­lel­ver­klei­ning. Samen met u bekijkt de dokter of een oor­lel­cor­rec­tie of een oor­lel­ver­klei­ning bij u moge­lijk is en of het door u gewenste resul­taat bereikt kan worden.

Bij een oor­lel­cor­rec­tie kan het gaatje van de oor­lel geheel of gedeel­te­lijk zijn inge­scheurd door het dra­gen van sie­ra­den. We maken een onder­scheid tus­sen een geheel gesple­ten oor­lel en een gedeel­te­lijk uit­ge­scheurde oor­lel. Het gaatje kan lang­zaam te groot gewor­den zijn. Waar­door de oor­bel­len niet meer gelijk han­gen. Bij een gedeel­te­lijk uit­ge­scheurde oor­lel kan het ook zijn dat uw oor­bel niet meer blijft zit­ten omdat het gaatje te groot is gewor­den. Het gaatje is dan ver­lengd. Het kan ook zijn dat het oor­lel­le­tje geheel door is en hier­door uw oor­bel­len niet meer kunt dra­gen. Het oor­lel­le­tje bestaat dan uit twee losse delen. In deze geval­len kan de dokter de oor­lel cor­ri­ge­ren zodat je des­ge­wenst weer oor­bel­len kunt gaan dra­gen. Ook kan er een cor­rec­tie plaats­vin­den na het dra­gen van een groot sie­raad (tun­nel, stret­cher, plug, expander).

De oor­lel zelf kan ook te groot zijn in aan­leg of te lang zijn gewor­den. Hier­door kan het zijn dat de oor­lel niet (meer) in ver­hou­ding is met de rest van het oor. De ingreep die dan over­wo­gen kan wor­den is een oor­lel­ver­klei­ning. Samen met u bekijkt de dokter of een oor­lel­cor­rec­tie of een oor­lel­ver­klei­ning bij u moge­lijk is en of het door u gewenste resul­taat bereikt kan worden.

Klachten/aandoeningen
 • Cos­me­tisch
 • Geen oor­bel­len meer kun­nen dragen
Voor Na

Voor­beeld van een oor­lel­cor­rec­tie. Schuif naar links voor de foto voor de ingreep en naar rechts om het eind­re­sul­taat te bekijken.

Voor­beeld van een oor­lel­cor­rec­tie. Klik links voor de foto voor de ingreep en rechts om het eind­re­sul­taat te bekijken.

Inta­ke­ge­sprek

In de prak­tijk van dokter van Amster­dam vin­den we het belang­rijk dat u vooraf goed geïn­for­meerd wordt over de behan­de­ling. De assis­tente heeft tele­fo­nisch met u een inta­ke­ge­sprek en stelt u enkele vra­gen over uw gezond­heid. Ook legt zij u de voor- en nazorg over de oorlelcorrectie/verkleining uit. U krijgt de infor­ma­tie over de voor- en nazorg per e‑mail toe­ge­stuurd zodat u zich thuis goed kan voor­be­rei­den op de behandeling.

“Nu kan ik ein­de­lijk die mooie oor­bel­len die ik van mijn oma geërfd heb weer in” 

prak­ti­sche
zaken

Voor­zorg

Leest u van tevo­ren goed de voor-en nazorg for­mu­lie­ren door die u toe­ge­stuurd heeft gekre­gen per e‑mail.

 • Een uur voor de oorlelcorrectie/verkleining advi­se­ren wij u om 2 tablet­ten van 500mg Para­ce­ta­mol in te nemen.
 • Eten en drin­ken is van tevo­ren toegestaan.
 • Geen sie­ra­den dra­gen (oor­bel­len en kettingen). 
 • Roken of nico­ti­ne­pro­duc­ten ver­nau­wen de bloed­va­ten en kan daar­door de wond­ge­ne­zing ver­sto­ren. Het is daarom ver­stan­dig om twee weken voor de ope­ra­tie en gedu­rende het her­stel­pro­ces te stop­pen met roken.
 • Alco­hol maakt het bloed dun­ner, hier­door heb je meer kans op een bloed­uit­stor­ting of een nabloe­ding. Gebruik geen alco­hol 24 uur voor en na de operatie.
 • Neem de toe­stem­mings­ver­kla­ring onder­te­kend mee.
Behan­de­ling

Wan­neer u een oor­lel­cor­rec­tie voor beide oor­lel­len onder­gaat bent u onge­veer 60 minu­ten bij ons in de prak­tijk aan­we­zig. Voor een oor­lel­ver­klei­ning bedraagt de tijd onge­veer 90 minuten.

De ingreep bestaat uit de vol­gende stappen:

 • Vooraf en na de ingreep wor­den er foto’s gemaakt om het resul­taat goed te kun­nen vergelijken.
 • De dokter tekent de lij­nen af.
 • U krijgt een plaat­se­lijke verdoving.
 • De arts cor­ri­geert de oorlellen.
 • De huid wordt gehecht met onop­los­bare hech­tin­gen. Deze zul­len na een week bij ons in de prak­tijk ver­wij­derd wor­den. U krijgt hier­voor een afspraak mee op de dag van de behandeling.
 • De wond wordt bedekt met een pleister.
Nazorg

De assis­tente legt u alle infor­ma­tie uit over de nazorg zodat u goed geïn­for­meerd naar huis gaat. Deze infor­ma­tie heeft u per e‑mail gekre­gen van ons. Het is belang­rijk dat u de nazorg zorg­vul­dig opvolgt.

Resul­taat

Het is nor­maal dat het lichaam tijd nodig heeft om te her­stel­len na een chi­rur­gi­sche ingreep. Na ver­loop van tijd zul­len lit­te­kens steeds meer ver­va­gen. De lit­te­kens blijven ech­ter wel altijd aan­we­zig maar wor­den min­der opvallend. 

Het is goed om te weten dat een lit­te­ken één tot ander­half jaar de tijd nodig heeft voor­dat het uit­ge­werkt is. Het is belang­rijk om de lit­te­kens uit de zon te hou­den en goed te ver­zor­gen met een littekencrème.

Na 6 weken mag u weer gaat­jes in het oor nemen. Het is belang­rijk dat u de eer­ste 6 maan­den geen zware oor­bel­len draagt. 

Com­pli­ca­ties

In het inta­ke­ge­sprek zul­len we met u de moge­lijke com­pli­ca­ties en risico’s bespre­ken. De kans op een com­pli­ca­tie zoals een nabloe­ding of een infec­tie is bij een oorlelcorrectie/verkleining zeer klein.

Kos­ten

De kos­ten voor de behan­de­ling kunt u op de behan­del­dag bij ons pinnen.

Behan­de­ling
Prijs
Oor­lel­ver­klei­ning of cor­rec­tie tun­nel 1 oor € 450,-
Oor­lel­ver­klei­ning of cor­rec­tie tun­nel beide oren € 695,-
Oor­lel­cor­rec­tie 1 oor € 325,-
Oor­lel­cor­rec­tie beide oren € 500,-