Labia of schaam­lip
cor­rec­tie

Geen lichaam is het­zelfde. Vindt u uw schaam­lippen niet in ver­hou­ding of ervaart u gevoe­lens van schaamte? U bent niet de enige. Velen zijn u voor­ge­gaan. Wilt u zich weer vrij kun­nen bewe­gen zon­der irri­ta­tie, onge­mak of pijn­klach­ten? Door mid­del van een labia­cor­rec­tie wor­den de bin­nen­ste schaam­lippen ver­kleind. Hier­door komen ze in de gewenste ver­hou­ding met de bui­ten­ste schaam­lippen waar­door de klach­ten wor­den ver­hol­pen. Dokter van Amster­dam is gespe­ci­a­li­seerd in labiacorrecties.

Graag nodi­gen wij u uit voor een vrij­blij­vend en kos­te­loos inta­ke­ge­sprek om uw wen­sen en de moge­lijk­he­den met u te bespreken.

 

“Ein­de­lijk hoef ik niks meer te ver­stop­pen in de sauna”

Labiacorrectie of schaamlipcorrectie | Dokter van Amsterdam

infor­ma­tie 
labia­cor­rec­tie

Klachten/aandoeningen
 • Pijn­klach­ten bij fiet­sen, vrijen of paard­rij­den enzovoort.
 • Schaam­te­ge­voel
 • Cos­me­tisch
Klachten / aandoeningen schaamlippen of labia | Dokter van Amsterdam
Infor­ma­tie over labia- of schaamlipcorrectie

De vulva (schaam­streek) bestaat uit vier schaam­lippen. De bin­nen­ste twee wor­den ook wel de kleine schaam­lippen (Labia Minora) genoemd.  De bui­ten­ste twee schaam­lippen, deze zijn behaard, wor­den de grote schaam­lippen (Labia Majora) genoemd. Ondanks dat de naam mis­schien anders doet ver­moe­den, zijn de kleine schaam­lippen vaak gro­ter dan de grote. Dit is nor­maal en behoeft dus niet gecor­ri­geerd te worden. 

Een schaam­lip­cor­rec­tie wordt alleen uit­gevoerd bij licha­me­lijke of men­tale klach­ten. Bij een schaam­lip­cor­rec­tie wor­den door­gaans de bin­nen­ste schaam­lippen ver­kleind. Dit is de meest voor­ko­mende ope­ra­tie. De kleine schaam­lippen kun­nen zich cen­ti­me­ters tus­sen de grote schaam­lippen uit­ste­ken waar­door er pijn­klach­ten of irri­ta­ties kun­nen ont­staan. In som­mige geval­len is één schaam­lip gro­ter dan de ander. Dan is een cor­rec­tie van één kant al vol­doende. Dokter van Amster­dam is gespe­ci­a­li­seerd in cor­rec­ties van de kleine schaamlippen.

Ieder­een is anders

Op de inst­agram­pa­gina van The Vulva Gal­lery is een vari­a­tie van schaam­lippen te zien. Deze pagina laat mooie gete­kende por­tret­ten zien van vulva’s door Hilde Atalanta.

inta­ke­ge­sprek

In de prak­tijk van dokter van Amster­dam vin­den we het belang­rijk dat u vooraf goed geïn­for­meerd wordt over de behan­de­ling. U kunt in dit gesprek uw klach­ten en wen­sen bespre­ken. Er wor­den vra­gen gesteld over uw gezond­heid. De voor- en nazorg over de labia­cor­rec­tie wordt met u bespro­ken tij­dens het inta­ke­ge­sprek. U krijgt een map mee met infor­ma­tie, zodat u zich thuis goed kan voor­be­rei­den op de behandeling.

Het inta­ke­ge­sprek is kos­te­loos en vrij­blij­vend en neemt onge­veer 30 minu­ten beslag.

prak­ti­sche
zaken

Voor­zorg

Leest u voor de behan­de­ling altijd nog even de voor- en nazorg for­mu­lie­ren door, deze heeft u tij­dens het inta­ke­ge­sprek van ons mee­ge­kre­gen in een mapje.

De belang­rijk­ste punten:

 • Zorg voor een chauf­feur die u terug­rijdt naar huis, u mag zelf niet autorijden
 • Een uur voor de schaam­lip­cor­rec­tie advi­se­ren wij u om 2 tablet­ten van 500mg Para­ce­ta­mol in te nemen.
 • Eten en drin­ken is van tevo­ren toegestaan.
 • Sie­ra­den in de schaam­streek die­nen van tevo­ren ver­wij­derd te worden.
 • Het is belang­rijk dat u zich maxi­maal twee dagen voor de ope­ra­tie onthaard/scheert. Als u op de dag zelf scheert kan dit de kans op een infec­tie verhogen.
 • Roken ver­nauwt de bloed­va­ten en kan daar­door de wond­ge­ne­zing ver­sto­ren. Het is daarom ver­stan­dig om 2 weken voor en 4 weken na de ope­ra­tie te stop­pen met roken.
 • Alco­hol maakt het bloed dun­ner, hier­door heb je meer kans op een bloed­uit­stor­ting of een nabloe­ding. Gebruik geen alco­hol 24 uur voor en na de operatie.
 • Het is belang­rijk om een hand­doek mee te nemen. Deze wordt opge­rold en hier kunt u op gaan zit­ten in de auto. Door de druk heeft u min­der kans op zwel­ling en een bloeduitstorting.
 • Als u thuis­komt kunt u koe­len met een ice pack, belang­rijk om deze al in de vrie­zer klaar te leggen.
 • Neem de toe­stem­mings­ver­kla­ring onder­te­kend mee.
  Behan­de­ling van de kleine schaam­lippen (Labia MInora)

  De dokter tekent af op de schaam­lippen wat er ver­wij­derd kan wor­den en zal stap voor stap aan u uit­leg­gen wat er gaat gebeu­ren. Een schaam­lip­cor­rec­tie wordt onder plaat­se­lijke ver­do­ving uit­gevoerd. Des­ge­wenst kunt u een rust­ge­vend mid­del krij­gen zodat u meer ont­span­nen bent.

  Tij­dens de schaam­lip­cor­rec­tie zal het teveel aan weef­sel van de bin­nen­ste schaam­lippen wor­den ver­wij­derd en wor­den de schaam­lippen opnieuw gemo­del­leerd. Hier­door wor­den deze in de gewenste ver­hou­ding met de grote schaam­lippen gebracht. Er wordt gehecht met een oplos­bare hech­ting. U bent voor de ope­ra­tie onge­veer ander­half uur bij ons.

  Nazorg

  Na afloop van de ingreep wordt alle infor­ma­tie over de nazorg nog eens met u door­ge­no­men zodat u goed geïn­for­meerd naar huis gaat. Deze infor­ma­tie heeft u bij de intake in een mapje van ons mee­ge­kre­gen. Mocht u vra­gen heb­ben dan kunt u altijd bellen.

  Na een schaam­lip­cor­rec­tie is het moge­lijk dat u napijn ervaart. Dit ver­schilt van per­soon tot per­soon. U mag per 24 uur 4 x daags 2 tablet­ten para­ce­ta­mol van 500 mg gebruiken.

  Na een schaam­lip­cor­rec­tie bestaat de kans dat er een zwel­ling optreedt. U kunt deze zwel­ling ver­min­de­ren door te koe­len. Dit kunt u doen door direct bij thuis­komst te koe­len met een ice pack. Over het alge­meen neemt deze zwel­ling na 3–4 dagen af. Wij advi­se­ren u om zoveel moge­lijk te blijven koe­len. Ver­geet niet een gaasje of schone doek tus­sen de huid en de ice-pack te doen ter voor­ko­ming van bevriezing.

  Wan­neer er na de ope­ra­tie nog wat bloed­ver­lies is kunt u op een opge­rolde hand­doek gaan zit­ten. Door de druk ver­min­dert de kans op een bloed­uit­stor­ting. Het is nor­maal als u de eer­ste dagen nog wat wond­vocht ver­liest. De hech­tin­gen die aan de bui­ten­kant zicht­baar zijn zul­len bin­nen 1–3 weken oplossen.

  Com­pli­ca­ties

  In het inta­ke­ge­sprek zul­len we met u de moge­lijke complicaties/risico’s bespre­ken. Zo is bij­voor­beeld de kans op een nabloe­ding of infec­tie aanwezig.

  Kos­ten

  De kos­ten voor de ingreep zijn € 800,-. U kunt dit bedrag per pin vol­doen op de dag van de ingreep.

  Labiacorrectie of schaamlipcorrectie | Dokter van Amsterdam