Kleine chi­rur­gie
& PlexR

Bij Dokter van Amster­dam kunt u terecht voor kleine chi­rur­gi­sche ingre­pen zoals tong­riempje klie­ven, labia­cor­rec­tie, oor­lel­cor­rec­tie en ste­ri­li­sa­tie man. 

Wij ver­rich­ten alleen kleine chi­rur­gi­sche ingrepen

Wij kun­nen alleen ope­re­ren onder lokale ver­do­ving en kun­nen geen nar­cose toe­die­nen. Wel kun­nen wij een rust­ge­vend mid­del toe­die­nen als dat nodig is.

PlexR

Naast kleine chi­rur­gie bie­den wij ook de PlexR behan­de­ling aan waar­mee we o.a. fibro­men en ouder­doms­wrat­ten ver­wij­de­ren, maar ook b.v. (acné)littekens ver­fraaien, kaak­lijn ver­be­te­ren, wenk­brau­wen lif­ten en ooglidcorrecties.

Onze
behandelingen

Tong­riempje klieven

Wan­neer uw kindje las­tig drinkt uit de fles of aan de borst kan er sprake zijn van een te kort tong­riempje of lip­bandje (Anky­lo­g­los­sia). U merkt dan dat uw kindje luid­ruch­tig of met een klak­kend geluid drinkt. De fles of borst kan moei­lijk vacuüm gehou­den worden.

lees ver­der

Labia­cor­rec­tie / schaamlipcorrectie

Geen lichaam is het­zelfde. Vindt u uw schaam­lippen niet in ver­hou­ding of ervaart u gevoe­lens van schaamte? U bent niet de enige. Velen zijn u voorgegaan.

lees ver­der

Ste­ri­li­sa­tie man

Een ste­ri­li­sa­tie zorgt ervoor dat wan­neer u een zaad­lo­zing heeft er geen zaad­cel­len meer in zit­ten. Hier­door kunt u geen kin­de­ren meer ver­wek­ken. De ingreep heeft geen enkele invloed op uw orgasme, zaad­lo­zing, erec­tie of libido.

lees ver­der

Oor­lel­cor­rec­tie ‑of verkleining

Bij een oor­lel­cor­rec­tie kan het gaatje van de oor­lel geheel of gedeel­te­lijk zijn inge­scheurd door het dra­gen van sie­ra­den. We maken een onder­scheid tus­sen een geheel gesple­ten oor­lel en een gedeel­te­lijk uit­ge­scheurde oor­lel. Het gaatje kan lang­zaam te groot gewor­den zijn.

lees ver­der

PlexR

Het PlexR-appa­raat is een plasma-laser. Bij een PlexR-behan­de­ling wor­den kleine punt­jes over­tol­lige huid ver­dampt waar­door er een ver­strak­king van de huid plaats­vindt. Als gevolg van de behan­de­ling met de plasma-laser vindt er een reac­tie plaats in de huid die ervoor zorgt dat er nieuwe cel­len en col­la­geen wor­den aan­ge­maakt. Hier­door zien we dat de huid op ver­schil­lende pun­ten verbeterd.

lees ver­der

Han­dige
infor­ma­tie

Wij kun­nen alleen ope­re­ren onder lokale ver­do­ving en kun­nen geen nar­cose toe­die­nen. Wel kun­nen wij een rust­ge­vend mid­del toe­die­nen als dat nodig is. Wij ver­rich­ten alleen kleine chi­rur­gi­sche ingre­pen, injecta­bles en PlexR-behandelingen.

Onze prak­tijk ver­richt geen cos­me­ti­sche behan­de­lin­gen onder de 18 jaar en we behan­de­len uit­slui­tend als de behan­del­in­di­ca­tie invoel­baar is.

Bekijk de tabel om te zien of u bij ons terecht kunt voor uw gewenste behan­de­ling. Heeft u een vraag of wilt u advies over een behan­de­ling. Neem geheel vrij­blij­vend con­tact met ons op voor meer infor­ma­tie. Wij staan u graag te woord. 

niet
wel
Chi­rur­gi­sche kincorrectie Kin­cor­rec­tie met fil­ler of botox
Chi­rur­gi­sche neuscorrectie Neus­cor­rec­tie met fil­ler of botox (sina­sap­pel­kin)
Chi­rur­gi­sche voorhoofdlift Fil­ling met hyaloronzuur
Chi­rur­gi­sche facelift Over­ma­tig zwe­ten met Botulinebotoxine
Chi­rur­gi­sche halslift
Chi­rur­gi­sche wenkbrauwlift
Lipofilling
Over­ma­tig zwe­ten met Miradry
Buikwandcorrectie
Liposuctie
Borst­ver­gro­ting- of verkleining
niet
Chi­rur­gi­sche kincorrectie
Chi­rur­gi­sche neuscorrectie
Chi­rur­gi­sche voorhoofdlift
Chi­rur­gi­sche facelift
Chi­rur­gi­sche halslift
Chi­rur­gi­sche wenkbrauwlift
Lipofilling
Over­ma­tig zwe­ten met Miradry
Buikwandcorrectie
Liposuctie
Borst­ver­gro­ting- of verkleining
wel
Kin­cor­rec­tie met fil­ler of botox 
Neus­cor­rec­tie met fil­ler of botox (sina­sap­pel­kin)
Fil­ling met hyaloronzuur 
Over­ma­tig zwe­ten met Botulinebotoxine

Prij­zen
behan­de­lin­gen

Behan­de­ling
Prijs
kin­de­ren
Tong­riempje klie­ven
Wordt altijd vergoed.
€ 95,-
man
Ste­ri­li­sa­tie (vasec­to­mie) € 400,-
vrouw
Schaam­lip­cor­rec­tie (labia­cor­rec­tie) € 800,-
Schaam­lip­cor­rec­tie een­zij­dig (labia­cor­rec­tie) € 650,-
Oor­lel­cor­rec­tie
Oor­lel­ver­klei­ning of cor­rec­tie tun­nel 1 oor € 450,-
Oor­lel­ver­klei­ning of cor­rec­tie tun­nel beide oren € 695,-
Oor­lel­cor­rec­tie 1 oor € 325,-
Oor­lel­cor­rec­tie beide oren € 500,-
Huid & lichaam
Con­sult ove­rige behandeling € 50,-
Ver­wij­de­ren moe­der­vlek­ken (naevi, nae­vus naevocellularis) € 125,-
Ver­wij­de­ren andere kleine aandoeningen € 125,-
Ver­wij­de­ren ouder­doms­vlek­ken met stik­stof per keer € 50,-
Ver­wij­de­ren ouderdomswratten € 125,-
Ver­wij­de­ren vetbulten € 125,-
Cor­rec­tie inge­groeide teennagels € 125,-
PlexR
Oog­lid beneden € 550,-
Kraai­en­poot­jes € 425,-
Boven­lip (rokers) rimpels € 450,-
Over­tol­lig huid bij de oren € 425,-