Botox
oksels

Botox oksel | Dokter van Amsterdam

Over­ma­tig trans­pi­re­ren (hyper­hi­drose) onder de oksels is een pro­bleem dat zeer veel hin­der kan geven in het dage­lijks leven. Bui­ten de onze­ker­heid die kan ont­staan moe­ten som­mige men­sen een paar keer per dag hun T‑shirt wis­se­len. Of er zijn men­sen die na een paar keer dra­gen hun kle­ding­stuk kun­nen weg­gooien omdat het mate­ri­aal dan sterk is aan­ge­tast door het agres­sieve trans­pi­ra­tie­vocht. Geluk­kig kan dit pro­bleem ver­hol­pen wor­den door botox in uw oksels te laten injec­te­ren. U kunt deze behan­de­ling onder­gaan bij Dokter van Amster­dam. Graag ver­tel­len we u iets meer over de behan­de­ling, het resul­taat en de kosten.

Wat doet Botox met de zweetklieren

Botu­li­ne­toxine houdt de zenuw­prik­kel die de zweet­klier aan­stuurt tegen. Hier­door wordt er geen zweet meer gemaakt door de klie­ren. De zweet­pro­duc­tie neemt sterk af of stopt geheel. U kunt na 5 dagen het ver­schil al gaan mer­ken. Na 2 weken is het effect van de Botox opti­maal, het effect houdt onge­veer 4–12 maan­den aan. Hierna komt de zweet­pro­duc­tie gelei­de­lijk weer op gang. Om het resul­taat te behou­den is een nieuwe behan­de­ling noodzakelijk. 

Inta­ke­ge­sprek

In de prak­tijk van dokter van Amster­dam vin­den we het belang­rijk dat u vooraf goed geïn­for­meerd wordt over de behan­de­ling. U kunt in dit gesprek uw klach­ten en wen­sen bespre­ken. Het is nood­za­ke­lijk dat we iets meer weten over uw gezond­heid, hier­over zul­len we u wat vra­gen stel­len tij­dens het gesprek. U krijgt de infor­ma­tie over de behan­de­ling via een mail of in een map mee zodat u thuis alles rus­tig nog eens kunt doornemen.

Botox oksel | Dokter van Amsterdam

prak­ti­sche
zaken

Voor­zorg
  • Scheer de oksels twee dagen van tevoren. 
  • Gebruik op de dag van de behan­de­ling geen deodorant.
Behan­de­ling

Uw oksels wor­den inge­smeerd met ver­do­vende crème. De zone wordt afge­te­kend en dan krijgt u per oksel 15–20 kleine prik­ken. Deze prik­ken komen intra­cu­t­aan, dat wil zeg­gen in de huid. Deze manier van prik­ken resul­teert in kleine zicht­bare zwel­lin­gen. Deze trek­ken van­zelf weg.

Resul­taat

Door deze behan­de­ling zweet u tus­sen de 90 en 95 pro­cent min­der. Dit resul­taat ver­schilt per per­soon. De behan­de­ling houdt onge­veer 4–6 maan­den en bij een ver­volg­be­han­de­ling 6–12 maan­den. U gaat niet zwe­ten op andere plek­ken door deze behan­de­ling, maar bij spor­ten of zware licha­me­lijke acti­vi­teit trans­pi­reert u wel nog.

Nazorg

U kunt na de behan­de­ling direct naar huis. Om irri­ta­tie te voor­ko­men in de oksels raden we u af om te spor­ten of deo­do­rant te gebrui­ken gedu­rende 48 uur. Ver­der kunt u uw dage­lijkse din­gen gelijk weer doen.

Bij­wer­kin­gen

Botox injec­ties geven over het alge­meen wei­nig bij­wer­kin­gen. De com­pli­ca­ties die kun­nen voor­ko­men zijn pijn, blauwe plek­ken, irri­ta­tie of zwel­ling op de injec­tie­plaats. Deze bij­wer­kin­gen zijn onschul­dig en ver­dwij­nen snel. 

Kos­ten

De kos­ten voor de ingreep zijn € 495,-. U kunt dit bedrag per pin vol­doen op de dag van de ingreep.