Injecta­bles

Botox
& Fil­lers

Rim­pels komen op plek­ken waar geleefd is. Door de jaren heen kun­nen rim­pels of fijne lijn­tjes op uw huid zicht­baar wor­den. Zou u min­der lijn­tjes wil­len heb­ben, maar wel met een natuur­lijke uit­stra­ling? Botox of fil­lers kun­nen u dit bieden.

“Nu kan ik ein­de­lijk weer een goede sel­fie maken!” 

Ieder lijn­tje is maat­werk, voor ieder lijn­tje geldt een andere behan­de­ling. Tij­dens een vrij­blij­vend en kos­te­loos inta­ke­ge­sprek kunt u uw wen­sen en de moge­lijk­he­den bespre­ken met Dokter van Amsterdam.

Voor Na

Een injecta­ble behan­de­ling met fil­lers rond de mond. Schuif naar rechts voor de foto voor de ingreep en naar links om het eind­re­sul­taat te bekij­ken. U kunt meer voor­beel­den bekij­ken op de site van Sty­lage.

Een injecta­ble behan­de­ling met fil­lers rond de mond. Klik rechts voor de foto voor de ingreep en links om het eind­re­sul­taat te bekij­ken. U kunt meer voor­beel­den bekij­ken op de site van Sty­lage.

Soor­ten
rimpels

Voor Na
Dyna­mi­sche rimpels

Er zijn rim­pels die door de kracht van spier­tjes in ons gezicht ont­staan. denk maar aan de frons­rim­pel, voor­hoofd­rim­pels en de lachrim­pels bij de ogen. Dit noe­men we een dyna­mi­sche rim­pel. Deze rim­pels kun­nen we goed behan­de­len met Botox.

Voor Na
Sta­ti­sche rimpels

Deze rim­pels zijn altijd zicht­baar, er vindt geen spier­ac­ti­vi­teit plaats. Deze lij­nen ont­staan door zwaar­te­kracht en ver­lies van elas­ti­ci­teit in de huid. Denk maar aan de neus­lip­pen­plooi of decol­leté. Een sta­ti­sche rim­pel kan niet wor­den behan­deld met Botox. Dit type rim­pel wordt behan­deld door de huid op te vul­len. Dit doen we met een filler.

botox
behan­de­ling

Injectables Botox | Dokter van Amsterdam
Wer­king van de Botox behandeling

Botox wordt in de huid bij een spier­tje gespo­ten waar­door de prik­kel­over­dracht van de zenuw naar de spier stil­ge­legd wordt, hier­door ont­spant de spier. De behan­de­ling is niet direct zicht­baar. Botox heeft een inwerk­tijd van 2 dagen tot 2 weken. Hierna werkt de Botox gemid­deld 2–6 maan­den. Voor een blij­vend resul­taat is her­ha­ling van de behan­de­ling nood­za­ke­lijk. Gemid­deld is na 2–6 maan­den een nieuwe behan­de­ling nodig.

Behan­de­ling met Botox om andere rede­nen zijn bijvoorbeeld:

 • Over­ma­tig trans­pi­re­ren. (Botox oksels)
 • Spier­span­ning in bij­voor­beeld de kaken (tan­den­knar­sen) en span­nings­hoofd­pijn. De Botox zorgt ervoor dat de spier weer ontspant.
Behan­de­ling

Botox wordt onder­ver­deeld in hele & halve zones.

Voor­beel­den van hele zones zijn o.a.

 • de frons
 • de kraai­en­poot­jes
 • de voor­hoofds­lij­nen

Voor­beel­den van halve zones zijn o.a.

 • wenk­brauw­lif­tje
 • gummy-smile
 • de bunny-lines
 • de DAO, relaxa­tie van de spier die de mond­hoe­ken naar bene­den trekt
 • de men­ta­lis, ter ver­be­te­ring van een sinaas­ap­pel­huid op de kin

Samen met de dokter bespreekt u uw wen­sen en wordt er een behan­del­plan gemaakt. De Botox wordt aan­ge­bracht door mid­del van een aan­tal kleine prikjes. 

De behan­de­ling duurt onge­veer 10 min. 

Nazorg

Na de behan­de­ling kan de huid waar de prik­jes zijn gege­ven wat rood zien, dit ver­dwijnt snel. Het is belang­rijk om na de behan­de­ling niet te wrij­ven op de plek. 

 • Sport­ac­ti­vi­tei­ten de eer­ste 24 uur te vermijden. 
 • Zon­ne­ba­den, sauna of zon­ne­bank wordt de eer­ste dagen na behan­de­ling afge­ra­den. Door de hitte kun je de Botox uit­zwe­ten en zal de wer­king min­der zijn.
 • Soms kan er een blauwe plek ont­staan door de injec­tie, dit kunt u de vol­gende dag camoufleren. 
inta­ke­ge­sprek

In de prak­tijk van Dokter van Amster­dam vin­den we het belang­rijk dat u vooraf goed geïn­for­meerd wordt over de behan­de­ling. In het gesprek wor­den er vra­gen gesteld over uw gezond­heid en kunt u uw wen­sen en ver­wach­tin­gen bespre­ken. De infor­ma­tie krijgt u mee in een map zodat u thuis alles rus­tig kunt doornemen.

Fil­ler
behan­de­ling

Injectables Filler | Dokter van Amsterdam
Wer­king van de Fil­ler behandeling

In de fil­ler zit hya­l­uron­zuur, deze stof komt ook van nature in de huid voor en zorgt dat het bestaande volume ver­lies wordt aan­ge­vuld. Tevens zorgt hya­l­uron­zuur dat de huid ver­ste­vigt en gehy­dra­teerd wordt.  Het resul­taat is direct zicht­baar en ver­be­tert nog de eer­ste weken. Een fil­ler blijft afhan­ke­lijk van de plek waar behan­deld wordt gemid­deld 6–18 maan­den. Maar dit ver­schilt natuur­lijk per per­soon. Het resul­taat ver­dwijnt gelei­de­lijk. Als u merkt dat het resul­taat min­der wordt kan er opnieuw een behan­de­ling plaatsvinden.

Behan­de­ling

De dokter bespreekt samen met u uw wen­sen. De fil­ler wordt met een dun naaldje in de huid geïn­jec­teerd. In de fil­ler zit een kleine hoe­veel­heid ver­do­vende stof lido­ca­ïne, hier­door kan de huid het eer­ste uur wat ver­doofd aan­voe­len. Het is een vei­lige behan­de­ling en het resul­taat is direct zicht­baar en ver­be­tert meestal nog in de weken na de behan­de­ling. Je kunt gelijk weer aan het werk gaan en je soci­ale acti­vi­tei­ten hervatten.

Nazorg

Na de fil­ler behan­de­ling kan de huid waar de prik­jes zijn gege­ven wat rood zien, dit ver­dwijnt snel. U mag even­tu­eel koe­len op de plek met een ice pack. Zorg altijd voor bescher­ming tus­sen de ice pack en de huid in. U kunt een camou­flage aan­bren­gen als er blauw­ver­kleu­ring is ont­staan. Door­dat er een ver­do­ving in de fil­ler aan­we­zig is, kan het gebied wat stijf aan­voe­len. Dit ver­dwijnt na enkele uren. Ook kan er sprake zijn van een beurs gevoel. De eer­ste twee dagen wordt de zon, zon­ne­bank en sauna afge­ra­den. De eer­ste week kan de huid onre­gel­ma­tig aan­voe­len maar dit is niet zicht­baar. Dit ver­dwijnt gelei­de­lijk aan.

insta­ke­ge­sprek

In de prak­tijk van Dokter van Amster­dam vin­den we het belang­rijk dat u vooraf goed geïn­for­meerd wordt over de behan­de­ling. In het gesprek wor­den er vra­gen gesteld over uw gezond­heid en kunt u uw wen­sen en ver­wach­tin­gen bespre­ken. De infor­ma­tie krijgt u mee in een map zodat u thuis alles rus­tig kunt doornemen.

Prij­zen
behan­de­lin­gen

De kos­ten van de behan­de­ling wor­den met u bespro­ken tij­dens het inta­ke­ge­sprek. De prijs is ver­schil­lend per pro­duct en hoe­veel­heid. Het prijs­over­zicht is een indi­ca­tie per mil­li­li­ter of zone. De kos­ten voor PlexR ver­schil­len van het gebied waar behan­deld gaat wor­den. Dit wordt met u bespro­ken in het intakegesprek.
Enthousiast | Dokter van Amsterdam
botox
Prijs
Botu­li­ne­toxine per zone  € 130,-
Botu­li­ne­toxine 2 zones € 260,-
Botu­li­ne­toxine 3 zones  € 390,-
Botu­li­ne­toxine kleine zone € 85,-
Botox oksels € 495,-
Fil­lers
per 1 ml
Fil­ler Sty­lage M  € 350,-
Fil­ler Sty­lage XL € 400,-