Cookiebeleid
EU

Dokter van Amsterdam | Gespecialiseerd in kleine chirurgie en injectables

Middenmolenplein 1, 2807 GW Gouda
0182-606917
info@doktervanamsterdam.nl

Hallo | Dokter van Amsterdam

Cookiebeleid EU

 

Dit Coo­kie­be­leid is voor het laatst bij­ge­werkt op 8 juni 2022.

1. Intro­duc­tie

Onze web­site, https://doktervanamsterdam.nl (hierna: “de web­site”) maakt gebruik van coo­kies en andere gere­la­teerde tech­no­lo­gieën (gemaks­halve wor­den alle tech­no­lo­gieën “coo­kies” genoemd). Coo­kies wor­den ook geplaatst door der­den die we heb­ben inge­scha­keld. In het onder­staande docu­ment infor­me­ren we u over het gebruik van coo­kies op onze website.

2. Wat zijn cookies

Een coo­kie is een een­vou­dig klein bestandje dat met pagina’s van deze web­site wordt mee­ge­stuurd en door uw brow­ser op uw harde schrijf van uw com­pu­ter of ander appa­raat wordt opge­sla­gen. De daarin opge­sla­gen infor­ma­tie kan bij een vol­gend bezoek weer naar onze ser­vers of die van de betref­fende derde par­tijen terug­ge­stuurd worden.

3. Wat zijn scripts?

Een script is een stukje pro­gram­meer­code dat wordt gebruikt om onze web­site goed en inter­ac­tief te laten func­ti­o­ne­ren. Deze code wordt uit­gevoerd op onze ser­ver of op uw device.

4. Wat is een web beacon?

Een web bea­con (ook pixel­tag) is een klein, onzicht­baar stukje tekst of afbeel­ding op een site dat gebruikt wordt om ver­keer op een site in kaart te bren­gen. Om dit te doen wor­den er met behulp van web bea­cons ver­schil­lende gege­vens van u opgeslagen.

5. Coo­kies

5.1 Tech­ni­sche of func­ti­o­nele cookies

Som­mige coo­kies zor­gen ervoor dat bepaalde onder­de­len van de web­site goed wer­ken en dat uw gebrui­kers­voor­keu­ren bekend blijven. Door het plaat­sen van func­ti­o­nele coo­kies zor­gen wij ervoor dat u onze web­site mak­ke­lij­ker kunt bezoe­ken. Op deze manier hoeft u bij­voor­beeld niet steeds opnieuw dezelfde infor­ma­tie in te voe­ren bij een bezoek aan onze web­site en is het onder andere moge­lijk dat de arti­ke­len in uw win­kel­mandje bewaard blijven tot dat u heeft afge­re­kend. Deze coo­kies mogen wij plaat­sen zon­der dat u hier toe­stem­ming voor geeft. 

5.2 Marketing/Tracking cookies

Marketing/Tracking coo­kies zijn coo­kies of enige andere vorm van local stor­age, die wor­den gebruikt om gebrui­kers­pro­fie­len te maken met het doel om adver­ten­ties te tonen of om de gebrui­ker te vol­gen op deze of ver­schil­lende web­si­tes voor soort­ge­lijke marketingdoeleinden.

5.3 Social media knoppen

Op onze web­site zijn but­tons opge­no­men van om webpagina’s te kun­nen pro­mo­ten (o.a. “liken”, “pin­nen”) of delen (o.a. “twee­ten”) op soci­ale net­wer­ken zoals . Deze but­tons wer­ken door mid­del van stuk­jes code die van zelf afkom­stig zijn. Door mid­del van deze code wor­den coo­kies geplaatst. De social media but­tons kun­nen ook bepaalde gege­vens opslaan en ver­wer­ken, zodat er aan u geper­so­na­li­seerde adver­ten­ties getoond kun­nen worden. 

Leest u de pri­va­cy­ver­kla­ring van deze par­tijen door (welke regel­ma­tig kun­nen wij­zi­gen) om te weten wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze coo­kies ver­wer­ken. De infor­ma­tie die zij ver­za­me­len, wordt zo veel moge­lijk gea­no­ni­mi­seerd. zijn geves­tigd in de Ver­e­nigde Staten.

6. type cookies

Wij gebrui­ken de vol­gende type cookies

  • Func­ti­o­nele coo­kies: hier­mee kun­nen we de web­site beter laten func­ti­o­ne­ren en is die gebruiks­vrien­de­lij­ker voor de bezoeker.
  • Social media gere­la­teerde coo­kies: dit zijn o.a. coo­kies die we gebrui­ken om film­pjes van Tik­Tok en You­Tube te plaat­sen op onze site. Daar­naast staan er ook links van onze social media kana­len op de website.

7. Uw rech­ten met betrek­king tot persoonsgegevens

U heeft de vol­gende rech­ten met betrek­king tot uw persoonsgegevens:

  • U hebt het recht om te weten waarom uw per­soons­ge­ge­vens nodig zijn, wat ermee gebeurt en hoe lang deze wor­den bewaard.
  • Recht op inzage: u kunt een ver­zoek indie­nen om inzage in de gege­vens die we van u verwerken.
  • Recht op rec­ti­fi­ca­tie en aan­vul­ling: u hebt het recht om uw per­soon­lijke gege­vens aan te vul­len, te cor­ri­ge­ren, te ver­wij­de­ren of te blok­ke­ren wan­neer u maar wilt.
  • Als u ons toe­stem­ming geeft om uw gege­vens te ver­wer­ken, heeft u het recht om die toe­stem­ming in te trek­ken en uw per­soon­lijke gege­vens te laten verwijderen.
  • Recht op datapor­ta­bi­li­teit: u hebt het recht om al uw per­soon­lijke gege­vens op te vra­gen bij de Ver­wer­kings­ver­ant­woor­de­lijke en deze in zijn geheel over te dra­gen aan een andere Verwerkingsverantwoordelijke.
  • Recht op bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de ver­wer­king van uw gege­vens. Wij komen hier­aan tege­moet, ten­zij er gegronde rede­nen voor ver­wer­king zijn.

Om deze rech­ten uit te kun­nen oefe­nen, kunt u con­tact met ons opne­men. Zie hier­voor de con­tact­in­for­ma­tie onder aan dit Coo­kie­be­leid. Heeft u een klacht over hoe we met uw gege­vens omgaan, dan horen wij dit graag van u, maar u heeft ook het recht om een klacht in te die­nen bij de toe­zicht­hou­der (de Auto­ri­teit Persoonsgegevens).

8. In- en uit­scha­ke­len en ver­wij­de­ring van cookies

Via uw inter­net­brow­ser kunt u coo­kies auto­ma­tisch of hand­ma­tig ver­wij­de­ren. U kunt ook aan­ge­ven dat bepaalde coo­kies niet geplaatst mogen wor­den. Een andere moge­lijk­heid is dat u uw inter­net­brow­ser zoda­nig instelt dat u een bericht ont­vangt als er een coo­kie wordt geplaatst. Meer infor­ma­tie over deze moge­lijk­he­den kunt u vin­den in de instruc­ties van de Help-func­tie van uw browser.

Let op: onze web­site werkt moge­lijk niet opti­maal als alle coo­kies zijn uit­ge­scha­keld. Als u wel de coo­kies in uw brow­ser ver­wij­dert, wor­den ze na uw toe­stem­ming opnieuw geplaatst bij een nieuw bezoek aan onze websites.

9. Con­tact­in­for­ma­tie

Voor vra­gen en/of opmer­kin­gen met betrek­king tot ons Coo­kie­be­leid en deze ver­kla­ring kunt u con­tact met ons opne­men via de vol­gende contactinformatie:

Dokter van Amster­dam
Mid­den­mo­len­plein 1, 2807 GW Gouda
Neder­land
Web­site: https://doktervanamsterdam.nl
E‑mail: info@doktervanamsterdam.nl
Tele­foon­num­mer: 0182–606917

Dokter van Amsterdam | Gespecialiseerd in kleine chirurgie en injectables

Middenmolenplein 1
2807 GW Gouda
0182-606917
info@doktervanamsterdam.nl

Dokter van Amsterdam | Gespecialiseerd in kleine chirurgie en injectablesMiddenmolenplein 1, 2807 GW Gouda
0182-606917
info@doktervanamsterdam.nl

Hallo | Dokter van Amsterdam