Frenulum­plastiek
Ingreep aan het toom­pje of riempje

Fre­nu­lum-
­plas­tiek

Ingreep aan het toom­pje of riempje

Het fre­nu­lum (toom­pje, riem­pje) bevindt zich aan de onder­kant van de penis. Soms zorgt een te strak toom­pje voor span­ning of irri­ta­tie. Het toom­pje kan hier­door scheu­ren waar­door het kan gaan bloe­den. Door­dat er na het scheu­ren lit­te­ken­weef­sel ont­staat kan het toompje/riempje steeds strak­ker gaan staan. U kunt pijn krij­gen tij­dens een erec­tie of tij­dens of na het vrijen. Een te kort toom­pje kan er ook voor zor­gen dat de eikel tij­dens een erec­tie naar bene­den getrok­ken wordt. Door een kleine chi­rur­gi­sche ingreep kan het toompje/riempje los­ser gemaakt wor­den. Hier­door zul­len de klach­ten ver­dwij­nen. Graag nodi­gen wij u uit om con­tact met ons op te nemen zodat we met u uw wen­sen en moge­lijk­he­den kun­nen bespreken.

Het fre­nu­lum (toom­pje, riem­pje) bevindt zich aan de onder­kant van de penis. Soms zorgt een te strak toom­pje voor span­ning of irri­ta­tie. Het toom­pje kan hier­door scheu­ren waar­door het kan gaan bloe­den. Door­dat er na het scheu­ren lit­te­ken­weef­sel ont­staat kan het toompje/riempje steeds strak­ker gaan staan. U kunt pijn krij­gen tij­dens een erec­tie of tij­dens of na het vrijen. Een te kort toom­pje kan er ook voor zor­gen dat de eikel tij­dens een erec­tie naar bene­den getrok­ken wordt. Door een kleine chi­rur­gi­sche ingreep kan het toompje/riempje los­ser gemaakt wor­den. Hier­door zul­len de klach­ten ver­dwij­nen. Graag nodi­gen wij u uit om con­tact met ons op te nemen zodat we met u uw wen­sen en moge­lijk­he­den kun­nen bespreken.

Klachten/aandoeningen
 • Pijn bij erec­tie en vrijen
 • Scheu­ren van het toompje
 • Bloed­ver­lies
 • Ont­ste­king
 • Lit­te­ken­weef­sel
 • Krom­stand van de penis in erectie

“Iets wat heel leuk zou moe­ten zijn, werd elke keer een drama. Nu ben ik van die pijn af en kan ik weer genieten!”

inta­ke­ge­sprek

In de prak­tijk van Dokter van Amster­dam vin­den wij het belang­rijk dat u vooraf goed geïn­for­meerd wordt over uw behan­de­ling. Het inta­ke­ge­sprek vindt door­gaans tele­fo­nisch plaats. Er wor­den vra­gen gesteld over uw gezond­heid. De voor- en nazorg over de frenulum­plastiek wordt met u bespro­ken tij­dens het inta­ke­ge­sprek. U krijgt de infor­ma­tie over de behan­de­ling per e‑mail toe­ge­stuurd zodat u zich thuis goed kan voorbereiden.

prak­ti­sche
zaken

Voor­zorg

Leest u van tevo­ren goed de voor-en nazorg­for­mu­lie­ren door die u toe­ge­stuurd heeft gekre­gen per e‑mail.

 • Thuis dou­chen op de dag van de behandeling.
 • Een uur voor de behan­de­ling advi­se­ren wij u om 2 tablet­ten van 500 mg Para­ce­ta­mol in te nemen.
 • Eten en drin­ken is van tevo­ren toegestaan.
 • Sie­ra­den in het gebied die­nen van tevo­ren ver­wij­derd te worden.
 • Alco­hol maakt het bloed dun­ner, hier­door heb je meer kans op een bloed­uit­stor­ting of een nabloe­ding. Gebruik geen alco­hol 24 uur voor en na de operatie.
 • Neemt u twee strakke onder­broe­ken mee naar de afspraak. Dit zorgt ervoor dat alles ste­vig op zijn plek blijft zitten.
 • Neemt u de toe­stem­mings­ver­kla­ring onder­te­kend mee.
Behan­de­ling

De behan­de­ling vindt plaats onder een plaat­se­lijke ver­do­ving. Dokter van Amster­dam zal het riem­pje wat te strak is los­ma­ken, waar­door de span­ning ver­dwijnt. Een hech­ting plaat­sen is vaak niet nodig. Het wondje wordt met witte vase­line bedekt en de voor­huid wordt terug­ge­scho­ven. De ingreep duurt onge­veer 15 minu­ten en u zal onge­veer 30 min bij ons aan­we­zig zijn.

Nazorg

Na afloop van de ingreep wordt alle infor­ma­tie over de nazorg nog eens met u door­ge­no­men zodat u goed geïn­for­meerd naar huis gaat. U heeft deze ook per e‑mail toe­ge­stuurd gekre­gen na het intakegesprek.

Na de ingreep is een spe­ci­ale nabe­han­de­ling niet nodig. Wij advi­se­ren u dage­lijks witte vase­line op het wondje aan te bren­gen gedu­rende de gehele genezing.

Com­pli­ca­ties

In het inta­ke­ge­sprek zul­len we met u de moge­lijke complicaties/risico’s bespre­ken. De kans op een com­pli­ca­tie zoals een nabloe­ding of een infec­tie is bij een frenulum­plastiek zeer klein.

Kos­ten

De kos­ten voor de ingreep zijn € 325,-. U kunt dit bedrag per pin vol­doen op de dag van de ingreep.