Besnij­de­nis (cir­cum­ci­sie)
man

Er zijn ver­schil­lende rede­nen om een besnij­de­nis uit te laten voe­ren. Voor som­mi­gen kan het een reli­gi­euze of cul­tu­rele reden zijn maar ook cos­me­tiek of hygi­ëne kan een rol spe­len. Soms is er een medi­sche indicatie.

Dokter van Amster­dam is één van de meest erva­ren art­sen van Neder­land onge­acht de indi­ca­tie. Zo heeft ze al meer dan 10.000 besnij­de­nis­sen suc­ces­vol uit­gevoerd. Een van de speer­pun­ten van Dokter van Amster­dam is zo pijn­loos moge­lijk ver­do­ven en behan­de­len. Een besnij­de­nis is maat­werk. Het team werkt uiterst pre­cies voor een cos­me­tisch mooi resultaat.

Graag maken wij met u een afspraak, tele­fo­nisch of in de prak­tijk, voor een vrij­blij­vend en kos­te­loos inta­ke­ge­sprek om uw wen­sen en de moge­lijk­he­den te bespreken.

 

“Dokter van Amster­dam luis­tert naar uw wen­sen en streeft altijd naar het mooi­ste cos­me­ti­sche resultaat”

rede­nen voor
een besnij­de­nis

Klachten/aandoeningen
 • Ver­nau­wing van de voor­huid (phimosis)
 • Ont­ste­king voor­huid en eikel (bala­no­post­hi­tis)
 • Huid­aan­doe­ning op geslachts­deel (lichen scle­ro­sus )
 • Pijn tij­dens de erec­tie en geslachtsgemeenschap
 • De voor­huid blijft ach­ter de eikel zit­ten en kan niet meer terug­ge­scho­ven wor­den (paraphimosis / Spaanse kraag)
 • Lang nadrup­pe­len
 • Pijn bij plassen
 • Wak­ker wor­den bij nach­te­lijke erecties
 • Ook kan het riem­pje (fre­nu­lum) waar­mee de voor­huid aan de penis vast zit te kort zijn
Reden van een besnijdenis

Om de vol­gende rede­nen kan er een besnij­de­nis wor­den uitgevoerd:

 • Religieus/cultureel
 • Medisch
 • Hygi­ëne
Religieus/cultureel

Vaak wordt een jon­gen al op jonge leef­tijd besne­den als dit van­uit reli­gi­euze beweeg­redenen is. Maar ook komt het vaak genoeg voor dat vol­was­sen man­nen zich laten besnij­den van­uit religieuze/culturele overtuiging. 

Medisch

Er kan sprake zijn van een ver­nauwde voor­huid (phimosis) met of zon­der een ont­ste­king (bala­ni­tis). Als de voor­huid meer­dere malen ont­sto­ken is geweest en met crème of anti­bioticum­kuur behan­deld is via de huis­arts of spe­ci­a­list dan is een besnij­de­nis nood­za­ke­lijk. Een besnij­de­nis met een medi­sche indi­ca­tie kan in het zie­ken­huis plaats­vin­den en wordt dan ver­goed. Maar u kunt de behan­de­ling ook door Dokter van Amster­dam laten uit­voeren, helaas wordt er dan niet vergoed.

Hygi­ëne

Het kan zijn dat u uit hygi­ë­ni­sche over­we­ging de keuze maakt om een besnij­de­nis uit te laten voeren.

cos­me­tisch

U wilt zich laten besnij­den omdat u dat mooier vindt. Ook kan het zijn dat u als kind besne­den bent maar dat u niet tevre­den bent over het cos­me­ti­sche resul­taat. Wij maken graag met u een afspraak in de prak­tijk van Dokter van Amster­dam. De dokter kan het resul­taat samen met u bekij­ken en bespre­ken. De kos­ten voor een her­be­snij­de­nis zijn gelijk aan de kos­ten van een besnijdenis.

Graag maken wij met u een tele­fo­ni­sche afspraak voor een vrij­blij­vend en kos­te­loos inta­ke­ge­sprek om uw wen­sen en de moge­lijk­he­den te bespreken.

inta­ke­ge­sprek

In de prak­tijk van Dokter van Amster­dam vindt het team het belang­rijk dat u vooraf goed geïn­for­meerd wordt over de behan­de­ling. Het inta­ke­ge­sprek vindt door­gaans tele­fo­nisch plaats. U bespreekt voor­af­gaand aan de ope­ra­tie uw wen­sen en moge­lijk­he­den met Dokter van Amster­dam. De assis­tente stelt u enkele vra­gen over uw gezond­heid en legt u de voor- en nazorg omtrent de besnij­de­nis uit. U krijgt per e‑mail de infor­ma­tie over de besnij­de­nis toe­ge­stuurd zodat u zich thuis goed kunt voor­be­rei­den op de behandeling.

waarom een besnij­de­nis
soms niet door kan gaan

Helaas komt het soms voor dat een besnij­de­nis niet door kan gaan, dit is vaak een teleur­stel­ling. Uw gezond­heid staat voorop. Wij nemen dan ook geen enkel risico.

Soms kan de besnij­de­nis geen door­gang vinden
 • Dat kan in som­mige geval­len bij over­ge­wicht zijn
 • Bij gebruik van bepaalde medicatie
 • Bij ziekte
 • Bij koorts
 • Bij infec­tie

Dit lijstje is niet com­pleet, andere onvoor­ziene rede­nen zijn mogelijk.

prak­ti­sche
zaken

Voor­zorg

Leest u van tevo­ren goed de voor-en nazorg­for­mu­lie­ren door die u toe­ge­stuurd heeft gekre­gen per e‑mail.

 • Thuis dou­chen op de dag van de besnijdenis.
 • Eten en drin­ken van tevo­ren is toegestaan.
 • U kunt één uur voor de ope­ra­tie twee tablet­ten para­ce­ta­mol van 500 mg innemen.
 • Bloed­ver­dun­nende medi­ca­tie stopt u in over­leg met uw eigen behan­de­lend arts en Dokter van Amsterdam.
 • Geen alco­hol 24 uur voor en na de ingreep (dit werkt bloedverdunnend).
 • Zorg dat u een chauf­feur mee­neemt voor de terug­reis. U mag zelf niet auto­rij­den.
Behan­de­ling
 • U neemt plaats op de behandelbank.

 • De dokter tekent af en bespreekt met u de lijnen.

 • De dokter geeft u een aan­tal ver­do­vings­prik­ken. U gaat niet onder nar­cose. U kunt even­tu­eel rust­ge­vende medi­ca­tie krijgen.

 • Als de ver­do­ving is inge­werkt gaat de dokter begin­nen met de besnij­de­nis. De besnij­de­nis duurt onge­veer 30–45 minu­ten. De wond wordt gehecht met een oplos­bare hech­ting, deze lost gemid­deld op na 2–3 weken.

 • Na de besnij­de­nis wordt er een vase­li­ne­ver­band aangebracht.

 • Na de besnij­de­nis advi­se­ren wij twee strakke onder­broe­ken aan te trek­ken zodat alles ste­vig op zijn plek blijft zitten.

 • U krijgt een tube vase­line mee. 

Nazorg

De assis­tente legt u alle infor­ma­tie uit over de nazorg zodat u goed geïn­for­meerd naar huis gaat. Deze infor­ma­tie heeft u ook per e‑mail gekre­gen van ons. Het is belang­rijk dat u deze zorg­vul­dig opvolgt.

Kos­ten

De kos­ten van de besnij­de­nis wor­den niet ver­goed door de zorg­ver­ze­ke­raar. U kunt op de behan­del­dag bij ons pinnen.

Besnij­de­nis man met medi­sche indi­ca­tie € 500,-.
Besnij­de­nis man zon­der medi­sche indi­ca­tie € 800,-.

Bekijk alle prijzen 

Een besnij­de­nis met een medi­sche indi­ca­tie dient plaats te vin­den in het zie­ken­huis en wordt niet ver­goed als u de behan­de­ling laat uit­voeren bij Dokter van Amsterdam.

Indi­ca­ties voor een besnijdenis

Phimosis
Dit is een ver­nau­wing van de voor­huid. Hier­door kan de voor­huid niet terug­ge­trok­ken wor­den over de eikel, wat de kans op ont­ste­kin­gen ver­hoogt. Bij vol­was­se­nen is dit altijd een medi­sche indicatie.

Bala­no­post­hi­tis
Dit is een ont­ste­king van de voor­huid en eikel.

Paraphimosis (Spaanse kraag)
Dit is een pijn­lijke en acute aan­doe­ning, waar­bij de voor­huid vast komt te zit­ten ach­ter de rand van de eikel en niet meer over de eikel heen kan gescho­ven kan wor­den. Meestal wordt dit ver­oor­zaakt door een ver­nau­wing van de voor­huid die afklemt tij­dens een erec­tie. Omdat in deze toe­stand vocht ophoopt in de afge­knelde voor­huid, zwelt deze op en vormt zo een kraag rondom de rand van de eikel. Paraphimosis is ook wel bekend als Spaanse Kraag.

Penis­car­ci­noom
Huid­kan­ker aan van de penis.

Lichen scle­ro­sus
Lichen scle­ro­sus is een huid­aan­doe­ning waar­bij witte, soms glan­zende, plek­ken spon­taan ont­staan op of rond de geslachts­de­len. Deze plek­ken voe­len hard en strak aan. Hier­door kun­nen er kloof­jes, wond­jes en zweer­tjes ont­staan, met als gevolg littekens.

Lees meer 

Fre­nu­lum
De voor­huid zit aan de ach­ter­kant van de penis vast met een soort “riem­pje”. Dit voor­huidriem­pje wordt het fre­nu­lum genoemd. Als dit riem­pje te kort is kan de voor­huid moei­lij­ker terug­ge­scho­ven wor­den over de eikel. Dit kan pro­ble­men geven bij het schoon­hou­den van de penis. Daar­naast kan het pijn geven bij het vrijen. Dit kan ope­ra­tief ver­hol­pen wor­den door een frenulumplastiek.

Com­pli­ca­ties

In het inta­ke­ge­sprek zul­len we met u de moge­lijke complicaties/risico’s bespre­ken. Zoals bij elke ingreep is er een kans op een com­pli­ca­tie zoals een nabloe­ding of een infec­tie, deze kans is bij een besnij­de­nis erg klein.