Besnij­de­nis (cir­cum­ci­sie)
jon­gen

Dokter van Amster­dam is één van de meest erva­ren besnij­de­nis­art­sen van Neder­land en een auto­ri­teit in de wereld op het vlak van cir­cum­ci­sie. Ze heeft meer dan 10.000 besnij­de­nis­sen suc­ces­vol uit­gevoerd en wordt door col­lega-art­sen gezien als een spe­ci­a­list. Haar stre­ven is dat kin­de­ren nooit meer hui­len tij­dens een besnij­de­nis, dat ouders zich gesteund voe­len en tevre­den zijn over de vak­bekwame behandeling.

Er zijn ver­schil­lende rede­nen om een besnij­de­nis uit te laten voe­ren. Voor som­mi­gen kan het een reli­gi­euze of cul­tu­rele reden zijn, maar ook hygi­ëne kan een rol spe­len. Soms is er een medi­sche indi­ca­tie. Onge­acht uw reden, een van speer­pun­ten van Dokter van Amster­dam is zo pijn­loos moge­lijk ver­do­ven en behan­de­len. Daar­bij is de besnij­de­nis van uw zoon altijd maat­werk. Dokter van Amster­dam werkt altijd uiterst pre­cies voor een mooi resultaat. 

Graag maken wij met u een tele­fo­ni­sche afspraak voor een vrij­blij­vend en kos­te­loos inta­ke­ge­sprek om uw wen­sen en de moge­lijk­he­den te bespreken. 

 

“Ik heb met een gerust hart mijn jong­ste, mid­del­ste en oud­ste zoon bij Dokter van Amster­dam en haar team laten besnijden”

besnij­de­nis
0 t/m 12 jaar

Klachten/aandoeningen
Reden van een besnijdenis

Om de vol­gende rede­nen kan er een besnij­de­nis wor­den uitgevoerd:

 • Religieus/cultureel
 • Medisch
 • Hygi­ëne
Religieus/cultureel

De meeste besnij­de­nis­sen wor­den uit religieuze/culturele over­tui­ging uitgevoerd.

Medisch

Er kan sprake zijn van een ver­nauwde voor­huid (phimosis) met of zon­der een ont­ste­king (bala­ni­tis). Als de voor­huid meer­dere malen ont­sto­ken is geweest en met crème of anti­bi­o­ti­cak­uur behan­deld is via de huis­arts of spe­ci­a­list dan is een besnij­de­nis nood­za­ke­lijk. Een besnij­de­nis met een medi­sche indi­ca­tie dient plaats te vin­den in het zie­ken­huis en wordt niet ver­goed als u de behan­de­ling laat uit­voeren bij Dokter van Amsterdam.

Hygi­ëne

Het kan zijn dat u voor uw zoon uit hygi­ë­ni­sche over­we­ging de keuze maakt om een besnij­de­nis te laten uitvoeren. 

Graag maken wij met u een tele­fo­ni­sche afspraak voor een vrij­blij­vend en kos­te­loos inta­ke­ge­sprek om uw wen­sen en de moge­lijk­he­den te bespreken.

Inta­ke­ge­sprek

In de prak­tijk van Dokter van Amster­dam vindt het team het belang­rijk dat u vooraf goed geïn­for­meerd wordt over de behan­de­ling die uw zoon onder­gaat. Het inta­ke­ge­sprek vindt vaak tele­fo­nisch plaats. De assis­tente stelt u aan­tal vra­gen over de gezond­heid van uw zoon en legt u de voor- en nazorg met betrek­king tot de besnij­de­nis uit. U krijgt per email de infor­ma­tie over de besnij­de­nis toe­ge­stuurd zodat u zich thuis goed kunt voor­be­rei­den op de behan­de­ling van uw zoon.

waarom een besnij­de­nis
soms niet door kan gaan

Helaas komt het soms voor dat een besnij­de­nis niet door kan gaan, dit is vaak een teleur­stel­ling. De gezond­heid van uw zoon staat voorop, wij nemen dan ook geen enkel risico.

Besnijdenis (circumcisie) jongen | Dokter van Amsterdam
Een besnij­de­nis kan niet door­gaan als uw kindje
 • Min­der weegt dan 5 kilo
 • Koorts heeft boven de 38 graden
 • Ziek is
 • Luchtwegproblemen/darmproblemen heeft
 • Uit­slag heeft op de plek waar we gaan opereren
 • Kren­ten­baard heeft
 • Hoest of een pie­pende adem­ha­ling heeft. Wij mogen dan geen rust­ge­vend mid­del toe­die­nen. Dit kan de adem­ha­ling verstoren.
 • Te veel baby­vet heeft op de buik in ver­hou­ding met de penis. Het kan dan zijn dat de penis nog in het buik­vet ver­zon­ken zit. Voor een besnij­de­nis kan dat com­pli­ca­ties geven. Pas als het baby­vet afge­no­men is kan de besnij­de­nis plaats­vin­den. U kunt dan van tevo­ren een con­trole-afspraak maken bij Dokter van Amster­dam om te kij­ken of de besnij­de­nis gepland kan worden.
Besnijdenis (circumcisie) jongen | Dokter van Amsterdam

prak­ti­sche
zaken

Toe­stem­mings­ver­kla­ring

U krijgt per e‑mail een toe­stem­mings­for­mu­lier toe­ge­stuurd. Deze dient u, onder­te­kend door beide ouders, op de dag van de behan­de­ling mee te nemen.

Voor­zorg

Leest u van tevo­ren goed de voor-en nazorg for­mu­lie­ren door die u toe­ge­stuurd heeft gekre­gen per e‑mail.

 • Uw zoon mag voor de ope­ra­tie gewoon eten en drinken.
 • Geef uw zoon één uur voor de ope­ra­tie een para­ce­ta­mol zet­pil vol­gens de bij­slui­ter van de verpakking.

Pro­beer uw zoon voor te berei­den op wat er gaat gebeu­ren als hij ouder is dan 4 jaar. Ver­tel hem dat hij even een prik krijgt, dat het heel even zeer doet en dat hij daarna geen pijn meer voelt.

Mootje, Mootje voorlichting in rijmvorm voor kinderen die besneden gaan worden | Nathalie van Amsterdam

mootje

Dokter van Amster­dam heeft een kin­der­boek geschre­ven om kin­de­ren zo goed moge­lijk voor te berei­den op de behan­de­ling. Het boekje kan wor­den voor­ge­le­zen zodat uw zoon beter is voor­be­reid voor de behandeling.

Mootje is te koop via Bol.com

Mootje, Mootje voorlichting in rijmvorm voor kinderen die besneden gaan worden | Nathalie van Amsterdam
mootje

Dokter Van Amster­dam heeft een kin­der­boek geschre­ven om kin­de­ren zo goed moge­lijk voor te berei­den op de behan­de­ling. Het boekje kan wor­den voor­ge­le­zen zodat uw zoon beter is voor­be­reid voor de behandeling.

Mootje is te koop via Bol.com

Behan­de­ling
 • De dokter geeft uw zoon in over­leg met u, Mida­zo­lam (rust­ge­vend mid­del). Het mid­del wordt toe­ge­diend via de anus. 
 • Als het mid­del­tje is inge­werkt geeft de dokter uw zoon een verdovingsprik.
 • Tij­dens de behan­de­ling zit u aan het hoofd­einde van uw zoon zodat u met hem kan pra­ten en spelen. 
 • De behan­de­ling is pijn­loos. Na de besnij­de­nis wordt er vase­line aan­ge­bracht op de penis. 
 • We advi­se­ren u twee lui­ers over elkaar te doen na afloop van ingreep ter bescher­ming van de wond.
 • U krijgt een tube vase­line mee.
Nazorg

De assis­tente legt u alle infor­ma­tie uit over de nazorg zodat u goed geïn­for­meerd naar huis gaat. Deze infor­ma­tie heeft u per e‑mail gekre­gen van ons. Het is belang­rijk dat u de nazorg zorg­vul­dig opvolgt.

Kos­ten

De kos­ten van de besnij­de­nis wor­den niet ver­goed door de zorgverzekeraar.

Een besnij­de­nis met een medi­sche indi­ca­tie dient plaats te vin­den in het zie­ken­huis en wordt niet ver­goed als u de behan­de­ling laat uit­voeren bij Dokter van Amsterdam.

De kos­ten voor een besnij­de­nis kunt u op de behan­del­dag bij ons pinnen.

leef­tijd
Prijs
Besnij­de­nis jon­gen t/m 1 jaar € 300,-
Besnij­de­nis jon­gen 2 t/m 10 jaar € 325,-
Besnij­de­nis jon­gen 11 t/m 15 jaar € 350,-
Besnij­de­nis jon­gen 16+ met medi­sche indicatie € 450,-
Besnij­de­nis jon­gen 16+ zon­der medi­sche indicatie € 800,-
Indi­ca­ties voor een besnijdenis

Phimosis
Wat veel men­sen niet weten is dat de eer­ste jaren bij jon­gens de voor­huid ver­kleefd zit aan de eikel, dit is nor­maal. Als uw zoon geen klach­ten heeft, is er geen medi­sche indi­ca­tie voor een besnij­de­nis. Er is wel sprake van een medi­sche indi­ca­tie als uw zoon 2 keer of meer een ont­ste­king heeft gehad en hier­voor behan­deld is door de huis­arts of uro­loog. Er kan ook sprake zijn van bal­lon­plas­sen. Van bal­lon­plas­sen is sprake als de voor­huid opzwelt tij­dens het plassen.

Bala­no­post­hi­tis
Dit is een ont­ste­king van de voor­huid en de eikel.

Kin­de­ren met een aan­ge­bo­ren afwij­king aan de uri­ne­we­gen zoals hypo­s­pa­die
De ingang van de plas­buis zit niet op de goede plek. Wij zien gere­geld een vorm van hypo­s­pa­die in de vorm van een ver­grote plas­buis uit­gang. Dit kan geen kwaad en behoeft geen ver­dere behandeling.

Bezoek Wiki­pe­dia voor meer infor­ma­tie over cir­cum­ci­sie

Com­pli­ca­ties

In het inta­ke­ge­sprek zul­len we met u de moge­lijke complicaties/risico’s bespre­ken. Zoals bij elke ingreep is er een kans op een com­pli­ca­tie zoals een nabloe­ding of een infec­tie, deze kans is bij een besnij­de­nis erg klein.