Besnij­de­nis
cir­cum­ci­sie

Dokter van Amster­dam is één van de meest erva­ren besnij­de­nis­art­sen van Neder­land en een auto­ri­teit in de wereld op het vlak van cir­cum­ci­sie. Ze heeft meer dan 10.000 besnij­de­nis­sen suc­ces­vol uit­gevoerd en wordt door col­lega-art­sen gezien als een specialist.

Er zijn ver­schil­lende rede­nen om een besnij­de­nis uit te laten voe­ren. Voor som­mi­gen kan het een reli­gi­euze of cul­tu­rele reden zijn maar ook cos­me­tiek of hygi­ëne kan een rol spe­len. Soms is er een medi­sche indi­ca­tie. Onge­acht uw reden, een van speer­pun­ten van Dokter van Amster­dam is zo pijn­loos moge­lijk ver­do­ven en behan­de­len. Een besnij­de­nis is maat­werk. Het team werkt uiterst pre­cies voor een cos­me­tisch mooi resultaat. 

Graag maken wij met u een afspraak, tele­fo­nisch of in de prak­tijk, voor een vrij­blij­vend en kos­te­loos inta­ke­ge­sprek om uw wen­sen en de moge­lijk­he­den te bespreken.

 

“Ik heb met een gerust hart mijn jong­ste, mid­del­ste en oud­ste zoon bij Dokter van Amster­dam en haar team laten besnijden”

Onze
Spe­ci­a­lis­mes

Besnij­de­nis jongen

Soms is er een medi­sche indi­ca­tie. Onge­acht uw reden, een van speer­pun­ten van Dokter van Amster­dam is zo pijn­loos moge­lijk ver­do­ven en behan­de­len. Daar­bij is de besnij­de­nis van uw zoon altijd maat­werk. Dokter van Amster­dam werkt altijd uiterst pre­cies voor een mooi resultaat. 

Besnij­de­nis man

Dokter van Amster­dam heeft ze al meer dan 10.000 besnij­de­nis­sen suc­ces­vol uit­gevoerd. Een van de speer­pun­ten van Dokter van Amster­dam is zo pijn­loos moge­lijk ver­do­ven en behan­de­len. Een besnij­de­nis is maat­werk. Het team werkt uiterst pre­cies voor een cos­me­tisch mooi resultaat.

Frenulum­plastiek

Het fre­nu­lum (toom­pje, riem­pje) bevindt zich aan de onder­kant van de penis. Soms zorgt een te strak toom­pje voor span­ning of irri­ta­tie. Het toom­pje kan hier­door scheu­ren waar­door het kan gaan bloeden.

Prij­zen
besnij­de­nis

Behan­de­ling
Prijs
jon­gens
Besnij­de­nis jon­gen t/m 1 jaar € 300,-
Besnij­de­nis jon­gen 2 t/m 10 jaar € 325,-
Besnij­de­nis jon­gen 11 t/m 15 jaar € 350,-
Besnij­de­nis jon­gen 16+ met medi­sche indicatie € 450,-
Besnij­de­nis jon­gen 16+ zon­der medi­sche indicatie € 800,-
man
Besnij­de­nis con­sult telefonisch Kos­te­loos
Besnij­de­nis con­sult op de praktijk € 50,-
Besnij­de­nis con­sult internationaal € 100,-
Besnij­de­nis man met medi­sche indicatie € 500,-
Besnij­de­nis man zon­der medi­sche indicatie € 800,-
Besnij­de­nis internationaal € 1250,-
Frenulum­plastiek (cor­rec­tie voorhuid/toompje) € 325,-