Aan­doe­nin­gen

Huidaandoeningen | Dokter van Amsterdam
Huidveroudering | Dokter van Amsterdam

huid­aan­doe­nin­gen
lichaam & huidveroudering

U kunt bij Dokter van Amster­dam terecht voor ver­schil­lende aan­doe­nin­gen. De dokter zal samen met u kij­ken welke behan­de­ling het beste bij u past. Bekijk het over­zicht hier­on­der voor de aan­doe­nin­gen die Dokter van Amster­dam behandelt.

huid­aan­doe­nin­gen
Lichaam
Huid­ver­ou­de­ring
Acne Strak tong­riempje of lipbandje Ouder­doms­wrat­ten
Moe­der­vlek Atheroom­cyste Over­han­gende oogleden
Xan­te­lasma Lipoom Onsier­lijke oorlellen
Fibro­men Spi­raal
Lit­te­kens Over­ma­tig trans­pi­re­ren oksels
Huid­ver­ou­de­ring Inge­groeide teennagel/wigexcisie
huid­aan­doe­nin­gen
Acne
Moe­der­vlek
Xan­te­lasma
Fibro­men
Lit­te­kens
Huid­ver­ou­de­ring
Lichaam
Strak tong­riempje of lipbandje
Atheroom­cyste
Lipoom
Spi­raal
Over­ma­tig trans­pi­re­ren oksels
Inge­groeide teennagel/wigexcisie
Huid­ver­ou­de­ring
Ouder­doms­wrat­ten
Over­han­gende oogleden
Onsier­lijke oorlellen

Dokter van Amster­dam ver­richt ook kleine chi­rur­gi­sche ingre­pen voor huis­art­sen in de omge­ving. Wan­neer de ingreep medisch nood­za­ke­lijk is, wordt deze ver­goed door de zorg­ver­ze­ke­raar van­uit de basis­ver­ze­ke­ring en gaat dit niet van uw eigen risico af.

Als er geen medi­sche indi­ca­tie is maar u wilt wel graag van uw huid­aan­doe­ning af dan kunt u ook terecht bij Dokter van Amster­dam. Voor de kos­ten ver­wij­zen we u naar de prijslijst.

Om uw vra­gen te bespre­ken kunt u een afspraak maken voor een vrij­blij­vend consult.

Huidaandoeningen | Dokter van Amsterdam
Huidveroudering | Dokter van Amsterdam

huid
aandoeningen

Huidaandoeningen | Dokter van Amsterdam
Acne

Acne vul­ga­ris is het medi­sche woord voor jeugd­puist­jes. Het kan ont­staan in de puber­teit of op latere leef­tijd. Bij deze huid­aan­doe­ning kun­nen kleine onder­huidse ont­ste­kin­gen, rode bul­tjes of mee-eters voor­ko­men. We zien het vaak in het gezicht, op de nek, schou­ders, borst of rug. Puist­jes kun­nen lit­te­kens ach­ter­la­ten. Vooral bij de ern­stige vorm van acne (con­glo­bata). Hier­door kun je je onze­ker voe­len. Er zijn ver­schil­lende behan­de­lin­gen voor acne of lit­te­kens. Een behan­de­ling die bij Dokter van Amster­dam wordt uit­gevoerd is een PlexR-behandeling. 

PlexR-behan­de­ling

Het PlexR-appa­raat is een plasma-laser. Bij een PlexR-behan­de­ling wor­den kleine punt­jes over­tol­lige huid ver­dampt waar­door er een ver­strak­king van de huid plaats­vindt. Als gevolg van de behan­de­ling met de plasma-laser vindt er een reac­tie plaats in de huid die ervoor zorgt dat er nieuwe cel­len en col­la­geen wordt aan­ge­maakt. Hier­door zien we dat de huid op ver­schil­lende pun­ten ver­be­terd: lijn­tjes wor­den opper­vlak­kig of ver­dwij­nen of onvol­ko­men­he­den kun­nen wor­den ver­be­terd of ver­wij­derd. Met PlexR kan er ook een lif­tend effect wor­den behaald.

PlexR is geschikt voor:

  • Onder­oog­lid­cor­rec­tie
  • Boven­oog­lid­cor­rec­tie: hier­voor is slechts een beperkte indi­ca­tie, een chi­rur­gi­sche cor­rec­tie is meestal de beste optie.
  • Rim­pel­ver­wij­de­ring (boven­lip, kraai­en­poot­jes etc)
  • Ver­be­te­ring kaaklijn
  • Lif­ten van de wenkbrauwen
  • Ver­wij­de­ren van fibromen
  • Ver­wij­de­ren van ouder­doms­wrat­ten (ver­ruca seborrhoica)
  • Ver­wij­de­ren van som­mige moe­der­vlek­ken (der­male naevi)
  • Ver­fraaien van lit­te­kens en acne littekens

U krijgt voor de behan­de­ling een ver­do­vings­prik of ver­do­vende crème. Door de ver­do­vings­prik kan er een blauwe plek en zwel­ling ont­staan. Er zal vooraf altijd eerst een inta­ke­ge­sprek plaats­vin­den met Dokter van Amster­dam in de prak­tijk zodat we u goed kun­nen infor­me­ren over de behan­de­ling. Voor een gewenst resul­taat zijn er soms meer­dere behan­de­lin­gen nodig.

Moe­der­vlek (nae­vus)

Een moe­der­vlek is een gekleurd vlekje of bul­tje op het lichaam. Bijna ieder­een heeft moe­der­vlek­ken. Een nor­male moe­der­vlek hoeft niet behan­deld te wor­den maar als u de moe­der­vlek cos­me­tisch sto­rend vindt kan deze wor­den ver­wij­derd . Ster­ker nog, als er bij moe­der­vlek­ken bij­zon­der­he­den ont­staan zoals meer­dere kleu­ren in de moe­der­vlek, ver­an­de­ring van groei, vorm of bloe­den, dan is het belang­rijk om hier­mee naar een dokter te gaan. De moe­der­vlek zal dan onder­zocht en zo nodig ver­wij­derd wor­den. Dokter van Amster­dam zal samen met u kij­ken welke behan­de­ling het beste past. Dit is afhan­ke­lijk van hoe de moe­der­vlek eruit ziet en op welke plaats deze zich bevindt.

Xan­t­he­lasma pal­pe­brare (gele bul­tjes in de ooghoek)

Xan­t­he­lasma pal­pe­brare zijn goed­aar­dige opho­pin­gen van cho­les­te­rol op en rondom de ogen. De geel­witte kleur zijn vetop­ho­pin­gen. De afwij­king komt voor bij oudere maar ook bij men­sen op mid­del­bare leef­tijd. Soms duidt deze afwij­king op een te hoog cho­les­te­rol­ge­halte. De dokter zal met u over­leg­gen of een bloed­test nood­za­ke­lijk is om te kij­ken of het cho­les­te­rol te hoog is. Dit is nor­male pro­ce­dure.  Als u de plek­jes cos­me­tisch sto­rend vindt kunt u door mid­del van een PlexR-behan­de­ling de plek­jes laten ver­wij­de­ren door Dokter van Amsterdam.

Fibro­men

Fibro­men zijn goed­aar­dige bul­tjes op de huid die ver­schil­len van grootte. Ze kun­nen geva­ri­eerd van kleur zijn en kun­nen zacht of hard voe­len als een schijfje. De zachte fibro­men zit­ten vaak in de hals en lie­zen, onder de bor­sten of oksels of op het bewe­gende oog­lid. De harde fibro­men bevin­den zich vaak op de armen en benen. Fibro­men wor­den ook wel omschre­ven als wild vlees of steel­wrat­jes. Over het ont­staan van de fibro­men is niet veel bekend. Fibro­men hoef je niet te ver­wij­de­ren. Ze kun­nen wor­den ver­wij­derd als u ze cos­me­tisch sto­rend vindt. Dokter van Amster­dam zal samen met u kij­ken welke behan­de­ling hier­bij past. Dit is afhan­ke­lijk van hoe de fibroom eruit ziet en op welke plaats deze zich bevindt.

Lit­te­kens

Een lit­te­ken is vaak onsie­rend. Een lit­te­ken kan een putje zijn of op de huid lig­gen. Het kan gevoe­lig of rood zijn en lich­ter of don­ker­der van kleur dan de omlig­gende huid. Het lit­te­ken kan als cos­me­tisch sto­rend wor­den erva­ren. Som­mige lit­te­kens kun­nen ver­be­terd wor­den door mid­del van een PlexR-behan­de­ling. Er zijn vaak meer­dere behan­de­lin­gen nodig voor het gewenste resultaat.

lichaam

Lichaam | Dokter van Amsterdam
Over­ma­tig zwe­ten oksels

Over­ma­tig zwe­ten (hyper­hi­drose) onder de oksels is een pro­bleem waar je onze­ker van kan wor­den. Bui­ten de onze­ker­heid die kan ont­staan moe­ten som­mige men­sen een paar keer per dag hun T‑shirt wis­se­len omdat het T‑shirt nat is. Kle­ding krijgt gele vlek­ken en kan soms na 4 keer dra­gen weg­ge­gooid wor­den. Geluk­kig kan dit pro­bleem ver­hol­pen wor­den door een behan­de­ling met Botox. U kunt deze behan­de­ling onder­gaan bij Dokter van Amster­dam. Door Botox in de oksels te injec­te­ren maken de zweet­klie­ren min­der zweet aan waar­door het zwe­ten sterk ver­min­derd. Dit pro­ces duurt onge­veer 1–2 weken. Het effect houdt 4–9 maan­den aan, daarna neemt het zwe­ten weer lang­zaam toe. Voor meer infor­ma­tie nodi­gen we u uit voor een vrij­blij­vend en kos­te­loos intakegesprek.

impla­non

Een impla­non is een hor­moon­staafje dat drie jaar bescher­ming biedt tegen zwan­ger­schap. Een impla­non beschermt niet tegen soa’s. Het staafje wordt geplaatst onder de huid in de boven­arm en geeft con­tinu een kleine hoe­veel­heid hor­moon af aan het lichaam. Het staafje is niet zicht­baar maar wel voel­baar in de boven­arm. Belang­rijk om te weten is dat je met een hor­moon­staafje niet zelf je men­stru­a­tie kunt rege­len. De men­stru­a­tie kan ver­an­de­ren of zelfs uitblijven.

Impla­non plaat­sen
Een impla­non wordt door­gaans voor­ge­schre­ven door uw eigen huis­arts, en dient vooraf opge­haald te wor­den bij de apo­theek en mee­ge­no­men te wor­den naar de behan­del­af­spraak. U krijgt ter plaatse een ver­do­vings­prik in de boven­arm. Via een naald wordt de impla­non onder de huid aan de bin­nen­zijde van de boven­arm geplaatst. Na het inbren­gen is het impla­non blij­vend voel­baar onder de huid maar niet zicht­baar. Na 3 jaar moet het staafje ver­van­gen worden.

Spi­raal

Een spi­raal is een plas­tic anker­tje die in de baar­moe­der wordt geplaatst. De spi­raal biedt 5 tot 10 jaar bescher­ming tegen zwan­ger­schap. Met een spi­raal hoef je niet elke dag aan anti­con­cep­tie te den­ken zoals bij­voor­beeld bij de pil. Na het plaat­sen van de spi­raal kan de men­stru­a­tie ver­an­de­ren of zelfs hele­maal uit­blij­ven.  Een spi­raal werkt na plaat­sing direct. Er zijn twee typen spi­raal­tjes: het koper­spi­raal en de hormoonspiraal.

Koper­spi­raal
Een koper­spi­raal biedt 5–10 jaar bescher­ming tegen zwan­ger­schap en is een betrouw­baar anti­con­cep­tie­mid­del. De spi­raal geeft geen hor­mo­nen af maar koper. Een nadeel is dat de men­stru­a­ties blijven en hevi­ger kun­nen zijn. Een ander nadeel is dat je je men­stru­a­tie niet kunt plan­nen of regelen.

Hor­moon­spi­raal
Een hor­moon­spi­raal zoals de Mirena of Kyleena biedt 5 jaar bescher­ming tegen zwan­ger­schap en is een betrouw­baar anti­con­cep­tie­mid­del. De spi­raal geeft tel­kens een kleine hoe­veel­heid hor­moon, pro­ges­ta­geen af aan het lichaam. Ver­ge­le­ken met andere hor­mo­nale anti­con­cep­tie­mid­de­len geeft de hor­moon­spi­raal 10–30 keer min­der hor­moon af in het lichaam. Het voor­deel is dat men­stru­a­ties min­der wor­den of zelfs ver­dwij­nen. Als de men­stru­a­tie blijft kan het een nadeel zijn dat je de men­stru­a­tie niet kan plan­nen of uitstellen.

Spi­raal­plaat­sing
U kunt een uur voor de behan­de­ling 2 tablet­ten para­ce­ta­mol van 500 mg inne­men. Dokter van Amster­dam zal een een­den­bek (spe­cu­lum) ver­war­men en in de vagina inbren­gen. Hierna kan de spi­raal ver­wij­derd wor­den of geplaatst wor­den. Tij­dens en na de plaat­sing kun­nen er buik­kram­pen of een onaan­ge­naam gevoel in de onder­buik aan­we­zig zijn. Dit ver­dwijnt weer snel. Ook kan er de eer­ste tijd nog wat onre­gel­ma­tig bloed­ver­lies waar­ge­no­men wor­den. Het lichaam moet aan het spi­raal wen­nen. Meestal zal de men­stru­a­tie na 3–6 maan­den min­der wor­den of zelfs uitblijven.

Atheroom­cyste

Huid­smeer wordt gemaakt door heel veel talg­klier­tjes in de huid. Het huid­smeer zorgt ervoor dat de huid beschermd wordt en niet uit­droogt. Als een talg­klier uit­gang ver­stopt raakt ont­staat er een bol­le­tje met huid­smeer dat voel­baar is onder de huid. Dit noe­men we een atheroom­cyste. Overal in de huid waar haar groeit zit­ten ook klier­tjes die huid­smeer pro­du­ce­ren. Aan de bin­nen­kant van de han­den en de voet­zo­len zit­ten geen talg­klier­tjes. Een atheroom­cyste kan soms gaan ont­ste­ken. Een atheroom­cyste hoef je alleen te ver­wij­de­ren als je er last van hebt, omdat hij ont­sto­ken geweest is of omdat hij op een opval­lende plek zit. Een atheroom­cyste kan ope­ra­tief ver­wij­derd wor­den. Hier­voor in de plaats komt een litteken.

Behan­de­ling
Dokter van Amster­dam ver­dooft de huid en maakt een snede boven de atheroom­cyste. Hierna wordt de cyste ver­wij­derd. De huid wordt door­gaans gehecht. Een pleis­ter beschermt de kle­ding en de wond. De vol­gende dag kunt u weer kort douchen.

Ont­sto­ken atheroom­cyste
De huid wordt ver­doofd en de dokter maakt een snede in de huid boven de cyste. Hier­door wordt de wand van de cyste geo­pend en kan de ontsteking/het pus ver­wij­derd wor­den. De huid blijft open zodat de wond thuis onder de dou­che gespoeld kan wor­den. De wond sluit van­zelf. Ter bescher­ming kunt u een pleis­ter dragen.

Lipoom (goed­aar­dig vetgezwel)

Een lipoom is een goed­aar­dig vet­ge­zwel. Het wordt ook wel een vet­bult genoemd. Overal waar vet­cel­len zit­ten kun­nen lipo­men groeien. Een lipoom kan geen kwaad maar kan soms pijn­klach­ten geven als het boven op een zenuw ligt. Een lipoom groeit lang­zaam en kan ver­schil­len in grootte van enkele mil­li­me­ters tot meer dan tien cen­ti­me­ter. De lipoom kan chi­rur­gisch ver­wij­derd wor­den door Dokter van Amster­dam wan­neer het hin­der­lijk of pijn­lijk is. Hier­voor krijgt u een lit­te­ken in de plaats.

Verwijdering lipoom | Dokter van Amsterdam

Behan­de­ling
Dokter van Amster­dam ver­dooft de huid en maakt een snede direct boven de lipoom waar­door de lipoom wordt ver­wij­derd. De huid wordt daarna weer gehecht. Een pleis­ter beschermt de wond voor de eer­ste 48 uur. Hierna kunt weer u kort douchen.

Strak tong­riempje of lipbandje

Tus­sen de tong en de mond­bo­dem bevindt zich een tong­riempje (tong­fre­nu­lum). Dit kan soms te strak zijn. Een lip­bandje (lip­fre­nu­lum) ver­bindt de boven­lip en onder­lip met het tand­vlees. Deze kan te ver door­lo­pen. Bij baby’s en kin­de­ren zijn klach­ten zoals slecht drin­ken, kwij­len, ver­stoorde spraak­ont­wik­ke­ling of beperkte beweeg­lijk­heid rede­nen om het fre­nu­lum door te nemen. Dit gaat in over­leg met lac­ta­tie­kun­dige, ver­los­kun­dige of huis­arts. Dokter van Amster­dam heeft uit­ge­breide erva­ring met deze ingreep. Voor baby’s kunt u hier­voor een afspraak inplan­nen vanaf de geboorte. Ook vol­was­se­nen kun­nen baat heb­ben bij het door­ne­men van een tong­riempje of lip­bandje. Vol­was­se­nen kun­nen hier­voor een afspraak maken zon­der over­leg met een andere arts.

huid
ver­ou­de­ring

Huidveroudering | Dokter van Amsterdam
Ouder­doms­wrat­ten (ver­ruca seborrhoica)

Een ouder­doms­wrat is een bruin gekleurde ruwe ver­he­ven plek en is altijd goed­aar­dig. Naar­mate u ouder wordt heeft u meer kans om ze te krij­gen. Meestal komen ze voor in het gezicht, op de rug, borst, nek of hand­rug. Ouder­doms­wrat­ten hoef je niet te ver­wij­de­ren, alleen wan­neer ze op onsier­lijke plek­ken zit­ten kunt u ze laten ver­wij­de­ren door Dokter van Amsterdam.

Behan­de­ling
U krijgt ter plaatse een ver­do­vings­prikje zodat de dokter de ouder­doms­wrat pijn­loos kan ver­wij­de­ren. Er ont­staat een schaaf­wondje op de plek van de ouder­doms­wrat. U kunt op deze plek de eer­ste dag een pleis­ter met witte vase­line dragen.

Over­han­gende oogleden

Over­han­gende oog­le­den kun­nen ande­ren de indruk geven dat u er ouder, nor­ser of ver­moei­der uit­ziet dan u zich daad­wer­ke­lijk voelt. Soms kun­nen ze zelfs uw zicht beper­ken. Een oog­lid­cor­rec­tie levert een fris­sere en jon­gere uit­stra­ling op met een natuur­lijk resul­taat. In tegen­stel­ling tot wat vaak gedacht wordt, kun­nen jon­gere men­sen net zo goed in aan­merking komen voor een oog­lid­cor­rec­tie. Leef­tijd speelt geen rol, soms zit het gewoon in de fami­lie. Voor meer infor­ma­tie nodi­gen we u uit voor een vrij­blij­vend en kos­te­loos intakegesprek.

Onsier­lijke oorlellen

Door ver­ou­de­ring of door het dra­gen van zware oor­bel­len kun­nen de oor­lel­len te lang of te groot zijn. Hier­door zijn de oor­lel­len niet meer in ver­hou­ding met de rest van het oor. Dit kunt u cos­me­tisch niet fraai vin­den. De oor­lel­len kun­nen ope­ra­tief wor­den inge­kort. Deze behan­de­ling noe­men we een oor­lel­ver­klei­ning. Voor meer infor­ma­tie nodi­gen we u uit voor een vrij­blij­vend en kos­te­loos intakegesprek.

Oor­lel­ver­klei­ning
Bij een oor­lel­ver­klei­ning cor­ri­geert de dokter de grootte van de oor­lel­len. De dokter zal eerst het oor ver­do­ven. Hierna wordt de over­tol­lige huid ver­wij­derd. De huid wordt geslo­ten met een aan­tal hech­tin­gen. Zo nodig wordt er een pleis­ter geplakt op de wond. Na een week wor­den de hech­tin­gen ver­wij­derd in de praktijk.

Inge­groeide teennagel/wigexcisie

De teen­na­gel groeit in de huid waar­door de teen rood en pijn­lijk wordt. Hier­door kan een ont­ste­king ont­staan met gra­nu­la­tie­weef­sel en pus. Moge­lijke oor­za­ken zijn knel­lende schoe­nen, sto­ten van de tenen, zweet­voe­ten, peu­te­ren aan de teen­na­gels of ver­keerd knip­pen van de nagel. Om de pijn en ont­ste­king weg te nemen kan de teen behan­deld wor­den door een reepje nagel te verwijderen.

Behan­de­ling
Dokter van Amster­dam ver­dooft de teen. Hierna kan er een reepje van de nagel geknipt wor­den waar­door de nagel smal­ler wordt. Afhan­ke­lijk van het behan­del­plan wordt er aan het begin van het nagel­bed een etsende vloei­stof aan­ge­bracht (fenol). De vloei­stof zorgt ervoor dat de nagel niet meer teruggroeit.