Maak kennis met het team van Dokter van Amsterdam
Dokter van Amsterdam | Gespecialiseerd in kleine chirurgie en injectables

Gespe­ci­a­li­seerd in
kleine chi­rur­gie en injectables

Wij behan­de­len met pas­sie. Bij dokter van Amster­dam staat het team voor u klaar. Wij behan­de­len op hoog niveau en vin­den het belang­rijk dat u zich pret­tig voelt en op uw gemak bent. Wij gelo­ven dat wan­neer men­sen lek­ker in hun vel zit­ten, zij zich mooier en geluk­ki­ger voe­len. Bij dokter van Amster­dam leve­ren we die zorg op maat en kij­ken we wat voor u belang­rijk is! Zo wor­den de behan­de­lin­gen per­fect op uw wen­sen en lichaam afgestemd.

Klanten vertellen over Dokter van Amsterdam
Klanten vertellen over Dokter van Amsterdam

Help us grow and make us glow!

Klanten vertellen over Dokter van Amsterdam
Klanten vertellen over Dokter van Amsterdam

Onze
Spe­ci­a­lis­mes

Ooglidcorrectie | Dokter van Amsterdam
Oog­lid­cor­rec­tie

Over­han­gende oog­le­den kun­nen ande­ren de indruk geven dat u er ouder, nor­ser of ver­moei­der uit­ziet dan u zich daad­wer­ke­lijk voelt. Soms kun­nen ze zelfs uw zicht beper­ken. Een oog­lid­cor­rec­tie kan uit­komst bieden.

Injectables | Dokter van Amsterdam
Injecta­bles: Botox & fillers

Rim­pels komen op plek­ken waar geleefd is. Door de jaren heen kun­nen rim­pels of fijne lijn­tjes op uw huid zicht­baar wor­den. Zou u min­der lijn­tjes wil­len heb­ben, maar wel met een natuur­lijke uit­stra­ling? Botox of fil­lers kun­nen u dit bieden.

Kleine chirurgie & PlexR | Dokter van Amsterdam
Kleine chi­rugie & PlexR

Dokter van Amster­dam ver­richt kleine chi­rur­gi­sche ingre­pen zoals tong­riempje klie­ven, frenulum­plastiek, labia­cor­rec­tie, oor­lel­cor­rec­tie en ster­ri­li­sa­tie man. Met de PlexR behan­de­ling kun­nen we o.a. fibro­men en ouder­doms­wrat­ten ver­wij­de­ren, maar ook b.v. lit­te­kens verfraaien.

Besnijdenis, circumcisie | Dokter van Amsterdam
Besnij­de­nis

Er zijn ver­schil­lende rede­nen om een besnij­de­nis uit te laten voe­ren. Voor som­mi­gen kan het een reli­gi­euze of cul­tu­rele reden zijn maar ook cos­me­tiek of hygi­ëne kan een rol spe­len. Soms is er een medi­sche indicatie.

Bekende
aan­doe­nin­gen

U kunt bij Dokter van Amster­dam terecht voor ver­schil­lende aan­doe­nin­gen. De dokter zal samen met u kij­ken welke behan­de­ling het beste bij u past.

Bekijk alle aan­doe­nin­gen die Dokter van Amster­dam behandelt.

Huidaandoeningen | Dokter van Amsterdam
Lichaam | Dokter van Amsterdam
Huidveroudering  | Dokter van Amsterdam